Miestne zastupiteľstvo - 14. október 2015

Program:

 1. Informáciaplnení uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vajnory
 2. Správačinnosti Mestskej polície Bratislava za obdobie od 1.1.2015 do 30.6.2015 v Mestskej časti Bratislava-Vajnory
 3. Správačinnosti miestneho kontrolóra za obdobie august-september 2015 ...

Miestne zastupiteľstvo - 27. august 2015

POZVÁNKA

na 6. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vajnory, ktoré sa uskutoční 27. augusta 2015 (štvrtok) o 17.00 hodinezasadacej miestnosti Miestneho úradu, Roľnícka 109, I. poschodie ...

Miestne zastupiteľstvo - 10. jún 2015

Program 5. zasadnutia:

 1. Informáciaplnení uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vajnory
 2. Informáciapríprave podujatia Vajnorské dožinky 2015
 3. Informáciahospodárení ZŠ s MŠ Kataríny Brúderovej k 31. 3. 2015 ...

Miestne zastupiteľstvo - 31.marec 2015

Program 4. rokovania miestneho zastupiteľstva:

 1. Informácia o plnení uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vajnory
 2. Voľba miestneho kontrolóra
 3. Informácia o činnosti matričného úradu a ohlasovne pobytu zo rok 2014 ...

Miestne zastupiteľstvo - 19. február 2015

Program 3. zasadnutia:

 1. Informáciaplnení uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vajnory
 2. Správačinnosti Mestskej polície Bratislava v mestskej časti Bratislava-Vajnory za rok 2014
 3. Žiadosťpridelenie finančných prostriedkov na zakúpenie technických vecí na výkon okrskárov Mestskej polície na rok 2015 ...

Miestne zastupiteľstvo - 17. december 2014

Program 2. zasadnutia:

 1. Informáciaplnení uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vajnory
 2. Návrh na schválenie prípadu osobitného zreteľanájom nebytových priestorov pre bufet pri ľadovej plocheareáli Alviano
 3. Informáciapodaných protestoch prokurátora Okresnej prokuratúry Bratislava III  proti Všeobecne záväzným  nariadeniam mestskej časti Bratislava-Vajnory č. 1/2004, č. 2/2011 a č. 6/2012 ...

Miestne zastupiteľstvo - 10. december 2014

Program ustanovujúceho zastupiteľstva:

I. ČASŤ 

 1. Otvorenie zasadnutia, prezentácia, určenie overovateľov zápisnicezapisovateľa
 2. Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy mestskej časti Bratislava-Vajnory
 3. Zloženie sľubu novozvoleného starostu mestskej časti Bratislava-Vajnoryprevzatie insígnií ...