Miestne zastupiteľstvo - 22. júna 2017

Thursday, 22. June 2017 - 17:00

POZVÁNKA

na 17. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vajnory, ktoré sa uskutoční 22. júna (štvrtok) o 17.00 hodine v zasadacej miestnosti Miestneho úradu, Roľnícka 109, I. poschodie

Program:

 1. Informácia o plnení uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vajnory
 2. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Vajnory č. xx/2017 o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území Mestskej časti Bratislava-Vajnory
 3. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. xx/2017, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2017 o miestnom poplatku za rozvoj na území Mestskej časti Bratislava-Vajnory zo dňa 09. februára 2017
 4. Správa o výsledkoch kontrol miestneho kontrolóra
 5. Návrh plánu kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra Mestskej časti Bratislava – Vajnory na II. polrok 2017
 6. Návrh na schválenie odmeny miestnemu kontrolórovi za obdobie január - jún 2017
 7. Návrh na určenie termínov predkladania informácií o hospodárení mestskej časti, základnej školy a materskej školy miestnemu zastupiteľstvu
 8. Správa o hospodárení Vajnorskej podpornej spoločnosti, s.r.o. za rok 2016 a schválenie hospodárskeho výsledku za rok 2016
 9. Stanovisko miestneho zastupiteľstva k návrhu Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy o starostlivosti o verejnú zeleň a ochrane drevín, ktoré sú súčasťou verejnej zelene na území hlavného mesta SR Bratislavy
 10. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku parc. č. 673/2 – zastavané plochy a nádvoria v k. ú. Vajnory pre spoločnosť Prešík s. r. o. za účelom prevádzkovania letnej terasy
 11. Návrh na prolongáciu kontokorentného úveru  za účelom financovanie časového nesúladu medzi príjmami a výdavkami rozpočtového hospodárenia mestskej časti
 12. Zámer mestskej časti vyriešiť potrebu priestorového rozšírenia Základnej školy Kataríny Brúderovej o 4 vyučovacie triedy prostredníctvom  čerpania úveru v roku 2018
 13. Záverečný účet Mestskej časti Bratislava – Vajnory za rok 2016
 14. Návrh na III. zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Vajnory na rok 2017 vykonanú rozpočtovým opatrením č. 8/2017
 15. Návrh na schválenie rámcového harmonogramu činností Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava -Vajnory na II. polrok 2017 
 16. Návrh na schválenie zámeru o spôsobe nakladania a hospodárenia s pozemkami  parc. č. 2070/23 a parc. č. 2070/44
 17. Rôzne

Ing. Ján Mrva

starosta

Resolutions: 

Materials

AttachmentSize
PDF icon 0_pozvanka_mz_22_06_2017.pdf212.35 KB
PDF icon 1_informacia_o_plneni_uzneseni.pdf400.88 KB
PDF icon 2_navrh_vzno_urceni_pravidiel_casu_predaja_v_obchode_a_casu_prevadzky_sluzieb_na_uzemi_mestskej_casti_bratislava-vajnory.pdf870.34 KB
PDF icon 3_navrh_vzn_ktorym_sa_meni_vzn_c._12017_o_miestnom_poplatku_za_rozvoj.pdf321.79 KB
PDF icon 4_sprava_o_vysledkoch_kontrol_miestneho_kontrolora.pdf883.55 KB
PDF icon 5_navrh_planu_kontrolnej_cinnosti_miestneho_kontrolora_na_ii._polrok_2017.pdf262.45 KB
PDF icon 6_navrh_na_schvalenie_odmeny_miestnemu_kontrolorovi_za_obdobie_januar_-_jun_2017.pdf82.95 KB
PDF icon 7_navrh_na_urcenie_terminov_predkladania_informacii_o_hospodareni_mestskej_casti_zakladnej_skoly_a_materskej_skoly_miestnemu_zastupitelstvu.pdf209.64 KB
PDF icon 8_sprava_o_hospodareni_vps.pdf601.96 KB
PDF icon 9_stanovisko_miestneho_zastupitelstva_k_navrhu_vzn_hm_sr_bratislavy_o_starostlivosti_o_verejnu_zelen_a_ochrane_drevin.pdf411.04 KB
PDF icon 10_navrh_na_schvalenie_najmu_casti_pozemku_parc._c._6732_pre_spolocnost_presik_s._r._o._za_ucelom_prevadzkovania_letnej_terasy.pdf3.44 MB
PDF icon 11_navrh_na_prolongaciu_kontokorentneho_uveru.pdf390.66 KB
PDF icon 12_zamer_mestskej_casti_vyriesit_potrebu_priestoroveho_rozsirenia_zakladnej_skoly_katariny_bruderovej_o_4_vyucovacie_triedy_prostrednictvom_cerpania_uveru_v_roku_2018.pdf2.63 MB
PDF icon 13_zaverecny_ucet_2016.pdf5.48 MB
PDF icon 14_navrh_na_iii._zmenu_rozpoctu.pdf910.84 KB
PDF icon 15_navrh_na_schvalenie_ramcoveho_harmonogramu_cinnosti_miestneho_zastupitelstva_mestskej_casti_bratislava_-vajnory_na_ii._polrok_2017.pdf142.57 KB
PDF icon 16_navrh_na_schvalenie_zameru_o_sposobe_nakladania_a_hospodarenia_s_pozemkami_parc._c_207023_a_c_207044.pdf1.76 MB
PDF icon 17_informacia_o_vld.pdf2.04 MB