Upovedomenie o začatí konania o vydanie súhlasu na výrub dreviny pod č. OS-ŽP/213/2018/HRC, žiadateľ: mestská časť Bratislava-Nové Mesto

Date of Publication: 
Wednesday, 7. February 2018