č.1/2013 zo dňa 28.02.2013

o dodržiavaní čistoty a poriadku na území Mestskej časti Bratislava-Vajnory

VZN číslo 1/2011 zo dňa 1762.2011

o dodržiavaní čistoty a poriadku na území mestskej časti Bratislava-Vajnory