Oznam o skrátení úradných hodín

4 august 2015
Sekcia: 
Miestny úrad

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-VAJNORY oznamuje obyvateľom skrátenie úradných hodín oddelení - ekonomického, hospodárskej  správy, vnútornej správy a referátu kultúry Miestneho úradu Mestskej časti Bratislava-Vajnory, z dôvodu horúčav a záťaže teplom s prihliadnutím na ochranu zamestnancov pred poškodením zdravia v zmysle zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Vyhlášky Ministerstva zdravotníctva SR č. 544/2007 Z.z. o podrobnostiach o ochrane zdravia pred záťažou teplom a chladom pri práci sa upravujú úradné hodiny Miestneho úradu takto:  

v stredu       5. augusta 2015    8,00 – 12,00 hod   13,00 - 14,00 hod       

vo štvrtok   6. augusta 2015    8,00 – 12,00 hod    

                                                                                       

Ing. Ján MRVA 
starosta MČ BA - Vajnory