BVS a.s. - Pripájanie nehnuteľností na verejnú kanalizáciu v Bratislave, k. ú. Vajnory - zmena postupu

29 február 2016

 Pripájanie nehnuteľností na verejnú kanalizáciu v Bratislave, k. ú. Vajnory, ulice Koncová, Pri struhe, Zátureckého, Za farou, Príjazdná, Pri pastierni, Kúkoľová, Kataríny Brúderovej - zmena postupu

Dovoľujeme si Vás informovať o zmene postupu pripájania nehnuteľnosti na verejnú kanalizáciu v Bratislave, k. ú. Vajnory, ulice Koncová, Pri struhe, Zátureckého, Za farou, Príjazdná, Pri pastierni, Kúkoľová a Kataríny Brúderovej.

Postup pripojenia nehnuteľnosti na verejnú kanalizáciu (ďalej len VK):

  1. žiadateľ vyplní tlačivo „Žiadosť o preverenie technických podmienok na verejnú kanalizáciu" (vid v prílohe č. 2)
  2. Vyplnenú žiadosť a vyjadrenie z oddelenia vyjadrovacích činností BVS, a. s., č. 34742/2014/Fj (vid v prilohe č. 1) doručí / zašle na adresu Bratislavskej vodárenskej spoločnosti
  3. Vašu žiadosť prevezme z Oddelenia vodovodných a kanalizačných prípojok BVS, a. s., p. Filmet Peter, (kontakt: 0911 085 334; 02/502 411 45 ), ktorý Vás bude kontaktovať vo veci dohodnutia termínu kontroly splnenia technických podmienok pripojenia na VK
  4. ku dňu termínu kontroly zákazník zrealizuje napojenie kanalizačnej prípojky na vyvedené kanalizačné odbočenie nehnuteľnosti, pričom samotné miesto napojenia musí ostať odokryté za účelom vyhotovenia fotodokumentácie
  5. v deň kontroly bude zákazníkovi predložená zodpovedajúca zmluva na podpis, za predpokladu splnenia technických podmienok pripojenia na VK

Zároveň nám dovoľte, aby sme sa Vám ospravedlnili za vzniknuté nedorozumenia spôsobené organizačnými zmenami a zmenami pracovných postupov v rámci BVS, a.s..

Príloha:                                                                                                            

  1. Žiadosť a vyjadrenie z oddelenia vyjadrovacích činností BVS
  2. Žiadosť o preverenie technických podmienok na verejnú kanalizáciu

Prílohy nájdete na stránke Bratislavskej vodárenskej spoločnosti a.s. http://www.bvsas.sk/sk/zakaznicka-zona/formulare-stiahnutie/

 

Odpovede na otázky týkajúce sa vyjadrovacej činnosti, zriadenia vodovodných a kanalizačných prípojok a montáže vodomerov nájdete na http://www.bvsas.sk/sk/zakaznicka-zona/casto-kladene-otazky-faq/odpovede/otazky-tykajuce-vyjadrovacej-cinnosti-zriadenia-vodovodnych-kanalizacnych-pripojok-montaze-vodomerov/

S pozdravom

 

Zdenko Zloch

vedúci oddelenia vodovodných a kanalizačných prípojok

 

Zmena vyjadrenia Bratislavskej vodárenskej spoločnosti, a. s. / k projektovej dokumentácii k pripojeniu na verejnú kanalizáciu v Bratislave, k.ú. Vajnory, ulice Koncová, Pri Struhe, Zátureckého, Za farou, Príjazdná, Pri pastierni, Kúkolová,  Kataríny Brúderovej, pre nehnuteľnosti parc. č. vid' zoznam v prílohe Žiadateľ: Mestská čast' Bratislava - Vajnory. Nájdete TU.