Kosenie nepôvodných rastlín vyžaduje aj zákon

1 august 2018

V našej krajine sa v ostatnom období rozšírili a udomácnili viaceré nepôvodné druhy rastlín, ktoré sa na mnohých miestach správajú invázne, vstupujú do rastlinných spoločenstiev, odkiaľ vytláčajú pôvodné druhy a vytvárajú monocenózy (spoločenstvá    pozostávajúce s prevažne jedného druhu). Tieto druhy boli na naše územie dovezené ako okrasné a medonosné rastliny, zvyčajne z amerického kontinentu alebo z Ázie , ktoré sa začali rýchlo šíriť do okolia napríklad z parkov a výsadieb a obsadzovať nové plochy. Ich nebezpečenstvo spočíva v tom, že sa vedia rýchlo šíriť a vytláčajú z prírody pôvodné druhy. Vytvárajú rozsiahle porasty, niektoré môžu byť agresívnym alergénom, alebo môžu vytvárať kožné poranenia.

Zákon o ochrane prírody a krajiny č. č. 543/2002 Z. z.  zakazuje zmysle ustanovenia § 7b  Invázne druhy rastlín é držať, prepravovať, dovážať, pestovať, rozmnožovať, obchodovať s nimi. Tiež ukladá povinnosť vlastníkom, správcom, či užívateľom pozemku povinnosť sa starať o pozemok tak, aby zamedzil ich rozširovaniu a v prípade výskytu inváznych druhov je povinný ich odstrániť. Za nesplnenie uvedených povinností hrozí sankcia do výšky 3.319,39 € a podnikateľovi alebo právnickej osobe do výšky 9.958,17 €.

Zoznam inváznych druhov rastlín a spôsoby ich odstraňovania je uvedený vo vyhláške  č. 24/2003 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny.

Invázne bylinné druhy:

Ambrózia palinolistá,  Glejovka americká, Netýkavka žliazkatá, Boľševník obrovský, Pohánkovec (krídlatka), Zlatobyľ obrovská, Zlatobyľ kanadská.

Invázne druhy drevín:

Pajaseň žliazkatý, Beztvarec krovitý, Kustovnica cudzia, Javorovec jaseňolistý.