OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ – NEBYTOVÝ PRIESTOR ALVIANO PIZZERIA

6 júl 2017

Podmienky obchodnej verejnej súťaže na prenájom nehnuteľnosti vo vlastníctve mestskej časti - nebytového priestoru s výmerou podlahovej plochy 349,73 m2umiestneného v budove so súpisným číslom 10119 nachádzajúcej sa na ulici Alviano 6, postavenej na pozemkoch registra „C“ parc. č. 189/17 (Pizzeria – reštaurácia) a exteriérovej terasy
Mestská časť Bratislava -Vajnory podľa ust. § 9a ods. 1 písm. a) a ods. 9 zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov v spojitosti s ust. čl. 15 ods. 1 písm. b) Zásad hospodárenia s majetkom Mestskej časti Bratislava- Vajnory schválených uzenesením č. 103/2015 z 14.11.2015 a s majetkom zvereným do správy Mestskej časti Bratislava - Vajnory a ust. § 281 - § 288 zák. č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka
vyhlasuje
OBCHODNÚ VEREJNÚ SÚŤAŽ
na výber uchádzača na uzatvorenie nájomnej zmluvy k predmetu nájmu – nehnuteľnosti vo vlastníctve vyhlasovateľa.
Predmetom nájmu v obchodnej verejnej súťaži je:
nebytový priestor s výmerou podlahovej plochy 349,73 m2 umiestneného v budove so súpisným číslom 10119 nachádzajúcej sa na ulici Alviano 6, postavenej na pozemkoch registra „C“ parc. č. 189/17 (Pizzeria – reštaurácia) a exteriérová terasy , druh pozemku - zastavané plochy a nádvoria, katastrálne územie Vajnory, mestská časť Bratislava-Vajnory, okres Bratislava III.
Ukončenie predkladania návrhov v súťaži je 18.8.2017 12:00.