Výzva elektrikárov na orez stromov a porastov

10 január 2018

Západoslovenská distribučná, a.s. ako poverený správca elektrických sietí  na distribúciu elektrickej energie v súlade so Zákonom č. 251/2012 Z. z. § 11 odst. 1 o energetike  vyzýva všetkých vlastníkov, nájomcov alebo správcov nehnuteľností, na ktorých sa nachádzajú nadzemné i podzemné elektrické vedenia  na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov, ktoré ohrozujú bezpečnosť alebo spoľahlivosť prevádzky vedení distribučnej sústavy.

Výruby drevín v ochrannom pásme z dôvodu bezpečnej prevádzky elektrických sietí je možné vykonávať v termíne  od 01.10. do 31.03. príslušného roku. Pred vykonaním výrubu je potrebné túto skutočnosť oznámiť orgánu ochrany prírody - okresnému úradu - odbor starostlivosti o životné prostredie.