Mestská časť Bratislava-Vajnory

Výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa Základnej školy Kataríny Brúderovej

26.8.2015

Mestská časť Bratislava-Vajnory v zmysle § 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

vyhlasuje

výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa


Základnej školy Kataríny Brúderovej
so sídlom Osloboditeľská 1, 831 07 Bratislava-Vajnory

s termínom nástupu od 01. 01. 2016

Kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné predpoklady na vykonávanie funkcie:

Kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky uchádzača na vykonávanie funkcie riaditeľa školy podľa zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov:

(i)     Kvalifikačné predpoklady podľa zákona č. 317/2009 Z.z. o pedagogických a odborných pracovníkoch v znení neskorších predpisov,

(ii)    Odborná a pedagogická spôsobilosť podľa vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov 

(iii)   absolvovanie 1. atestácie (1. kvalifikačná skúška alebo jej náhrada)

(iv)   najmenej 5 rokov pedagogickej praxe

(v)    ovládanie štátneho jazyka

(vi)   občianska a morálna bezúhonnosť,

(vii)  zdravotná spôsobilosť (telesná i duševná).

Ostatné kritériá a požiadavky

Od uchádzača na miesto riaditeľa školy sa vyžaduje:

(i)     znalosť základných legislatívnych noriem v oblasti školstva a znalosti z ekonómie,

(ii)    riadiace, organizačné a komunikačné schopnosti,

(iii)   spôsobilosť používať slovenský jazyk v úradnom styku,

(iv)  flexibilita

(v)   ovládanie práce s počítačom.

Požadované doklady:

(i)     žiadosť o zaradenie do výberového konania vrátane čestného vyhlásenia uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania v súlade s zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov

(ii)    úradne overené fotokópie dokladov o dosiahnutom stupni vzdelania vrátane vysvedčenia o štátnych skúškach

(iii)   doklad o absolvovaní 1. atestácie alebo jej náhrady

(iv)  doklad o dĺžke pedagogickej praxe

(v)   výpis z registra trestov (nie starší ako tri mesiace)

(vi)  profesijný životopis

(vii)  písomný návrh koncepcie rozvoja školy v súlade so zákonom č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Prihlášku do výberového konania s požadovanými dokladmi zasielajte na adresu :

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Vajnory,
Roľnícka 109,
831 07 Bratislava.


Výberovým konaním na obsadenie miesta riaditeľa sa overujú schopnosti a odborné znalosti uchádzača, ktoré sú potrebné alebo vhodné vzhľadom na povahu povinností, ktoré má riaditeľ vykonávať.

Uzávierka prijímania prihlášok: 30. septembra 2015.
Obálku označte heslom: „VÝBEROVÉ KONANIE ZŠ - NEOTVÁRAŤ".

   Ing. Ján  Mrva, starosta

                                                                                               

                                                                                                                            

 

 

 

The database query failed.The database query failed.The database query failed.
späť

Copyright © 2008 Mestská čast Bratislava - Vajnory.
Stránku vyrobil Tender Advertising, s.r.o., projekt je financovaný EU www.sacr.sk