Mestská časť Bratislava-Vajnory

Pozvánka na 7. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vajnory, ktoré sa uskutoční dňa 14. októbra 2015 (streda) o 17,00 hod v zasadacej miestnosti Miestneho úradu, Roľnícka 109, I. poschodie

13.10.2015

erbVaj6Ing. Ján MRVA

starosta

mestskej časti Bratislava-Vajnory

 

Materiály predložené na rokovanie Miestneho zastupiteľstva si môžete pozrieť na internetovej stránke mestskej časti v sekcii Samospráva/Miestne zastupiteľstvo/Materiály na zastupiteľstvo


POZVÁNKA

 

na  7. zasadnutie  Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vajnory,

ktoré sa uskutoční

 

 

14. októbra 2015 (streda) o 17.00 hodine

 

 

v zasadacej miestnosti Miestneho úradu, Roľnícka 109, I. poschodie

 

Program:

1.                Informácia o plnení uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vajnory

2.                Správa o činnosti Mestskej polície Bratislava za obdobie od 1.1.2015 do 30.6.2015 v Mestskej časti Bratislava-Vajnory

3.                Správa o činnosti miestneho kontrolóra za obdobie august-september 2015

4.                Návrh na pomenovanie novovzniknutých ulíc a verejných priestranstiev na území mestskej časti Bratislava-Vajnory v lokalite  Šuty (Uhliská, Pračanská, Pri pasienku)

5.                Návrh na prerokovanie protestu prokurátora proti ustanoveniam §2 ods. 9, §6 ods. 2, ods. 3, §7 a §9 ods.1 Všeobecne záväzného nariadenia Mestskej časti Bratislava-Vajnory č. 6/2012 z 12.12.2012, ktoré určuje pravidlá času predaja v obchode a čas prevádzky služieb území Mestskej časti Bratislava-Vajnory

6.                Návrh na prerokovanie Protestu prokurátora proti všeobecne záväznému nariadeniu mestskej časti Bratislava-Vajnory č. 1/2015 z 19.02.2015 o podmienkach evidovania a držania psov na území mestskej časti Bratislava-Vajnory

7.                Návrh na schválenie všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Vajnory č. .../2015 o podmienkach evidovania a držania psov na území mestskej časti Bratislava-Vajnory

8.                Návrh na schválenie všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Vajnory č. .../2015 o poskytovaní sociálnych služieb Mestskou časťou Bratislava – Vajnory

9.                Návrh na schválenie všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Vajnory č.  .../2015 o poskytovaní finančných dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Vajnory

10.              Návrh na schválenie Zásad hospodárenia mestskej časti Bratislava-Vajnory (vrátane Sadzobníka mestskej časti Bratislava-Vajnory)

11.              Návrh na schválenie stanoviska miestneho zastupiteľstva k Dodatku č. ... Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy (verejný poriadok)

12.              Návrh na schválenie stanoviska miestneho zastupiteľstva k návrhu všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 12/2004 o dani z nehnuteľnosti s predpokladanou účinnosťou dňom 1. januárom 2016

13.              Návrh na schválenie stanoviska miestneho zastupiteľstva k návrhu všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. .../2015 o nájme bytov a prechodnom ubytovaní v ubytovniach hlavného mesta Slovenskej republiky a jeho mestských častí

14.              Návrh na schválenie Nájomnej zmluvy a zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 30703/NZaZoVB-304/2015/Vajnory/1947/RumDa na pozemky p.č. 4149/3, p.č.4121/2, p.č.5522, p.č.5523, p.č.5524, p.č.5525, p.č.5526, p.č.5527, p.č.4217, p.č.4216 pre Národnú diaľničnú spoločnosť a.s., Mlynské Nivy 45,821 09 Bratislava ako prípad hodný osobitného zreteľa.

15.              Návrh na schválenie nájmu časti pozemku parc. č. 673/2 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 35 m2 pre spoločnosť Prešík s.r.o., Pri mlyne 4, 831 07 Bratislava, IČO: 48 191 329 za účelom prevádzkovania letnej terasy na obdobie 
od 15.10.2015 do 30.09.2016 ako prípad hodný osobitného zreteľa

16.              Návrh na schválenie predĺženia nájmu pozemku parc. č. 27/3 pre  Karola Muchu, bytom Osloboditeľská 16, 831 07 Bratislava ako prípad hodný osobitného zreteľa

17.              Návrh na schválenie  predĺženia nájmu pozemku  na Vajnorských jazerách, parc. č. 2901/2 a 2901/11 pre  Vladimíra Voštinára, bytom Odeská 5, 821 06 Bratislava ako prípad hodný osobitného zreteľa

18.              Návrh na schválenie  predĺženia  nájmu pozemku na Vajnorských jazerách, parc. č. 2020/1 a 2020/2 pre  Ing. Juraja Blažíčka, bytom Haburská 1, 821 01 Bratislava ako prípad hodný osobitného zreteľa.

19.              Návrh na schválenie   predĺženia nájmu pozemku na Vajnorských jazerách, parc. č. 2899/3 a 2899/16 pre  Janu Valachovú, bytom Mýtna 15, 811 07 Bratislava ako prípad hodný osobitného zreteľa

20.              Návrh na schválenie predĺženia nájmu pozemku  na Vajnorských jazerách, parc. č. 2919/2 a 2919/4 pre  Alexeja Orviského, bytom Ivana Bukovčana 14, 841 08 Bratislava ako prípad hodný osobitného zreteľa

21.              Návrh na schválenie predĺženia nájmu pozemku pod PNS na Roľníckej ulici, parc. č. 2697/3 pre spoločnosť Mediapress Bratislava, spol. s r.o., so sídlom Stará Vajnorská 9, 831 04 Bratislava ako prípad hodný osobitného zreteľa

22.              Návrh na schválenie predĺženia nájmu vodnej plochy  na Vajnorských jazerách za účelom výkonu rybárstva, parc. č. 2901/1 pre spoločnosť Slovenský rybárskych zväz, so sídlom Závadská 18, 831 06 Bratislava ako prípad hodný osobitného zreteľa.

23.              Návrh na prenájom časti budovy so súpisným číslom 10119 nachádzajúcej sa na ulici Alviano č. 6 za účelom prevádzkovania reštaurácie a terasy pre spoločnosť GLM Group, s.r.o., Čierny chodník 29, 831 07  Bratislava, IČO 46 297 570 ako prípad hodný osobitného zreteľa

24.              Návrh na III. zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Vajnory na rok 2015 vykonanú rozpočtovým opatrením č. 14/2015

25.              Návrh na prerokovanie Ponuky na odpredaj pozemkov p.č. 557/72, p.č. 557/73, p.č. 557/74, p.č. 557/75. p.č. 557/76, p.č. 557/77, p.č. 557/79, p.č. 557/80 v k.ú. Vajnory od spoločnosti AHN, a.s.( Reality SI, a.s.)

26.              Rôzne

i.                    Zelený a ekologický areál domácich a hospodárskych zvierat – informácia o zámere projektu obyvateľa Ing. Františka Kinčeša

ii.                  Informácia o návrhu koncepcie parkovacej politiky na území hlavného mesta prijatím všeobecne záväzného nariadenia o dočasnom parkovaní vozidiel a Dodatku k štatútu hlavného mesta

iii.                Informácia o možnostiach rozšírenia kapacít materskej školy formou výstavby nových tried

iv.                Informácia o procese zámeny pozemkov pod futbalovým ihriskom medzi hlavným mesto SR Bratislava a Poľnohospodárskym družstvom Vajnory

 

 

 

 

  Ing. Ján Mrva, starosta       

 

The database query failed.The database query failed.The database query failed.
späť

Copyright © 2008 Mestská čast Bratislava - Vajnory.
Stránku vyrobil Tender Advertising, s.r.o., projekt je financovaný EU www.sacr.sk