Mestská časť Bratislava-Vajnory

Reakcia na článok v Novom čase o Nevídanej výstavbe vrátane žiadosti o uverejnenie opravy

03.12.2015

Vajnoráci, žiadam o uverejnenie opravy klamlivých informácií v článku Nového času a uvedenie na pravú mieru podľa §7 ods. 1 zákona č. 167/2008 Z.z. o periodickej tlači.

Na územiach uvedených v článku nie je povolená žiadna výstavba a je prehnaný počet obyvateľov.  Podsúvané tvrdenia, že „na územiach je povolená výstavba bez vyriešenia dopravy je krajne nezodpovedné“ nie sú pravdivé, lebo v lokalitách nie je povolená žiadna výstavba. Za nekorektný titulok a obsah žiadam od denníka ospravedlnenie. 

Návrhy a podnety na výstavbu v našej mestskej časti posudzuje komisia výstavby zložená z vajnorákov poslancov aj odborníkov a aj ja, ale nie ako starosta, ale najmä ako Vajnorák  a nič sám ako tam uvádzajú nič „nepožehnávam“.  Pre mňa je však dôležité udržať zákonný postup ako aj to, aby dopad návrhov na investičnú činnosť vo Vajnoroch ladil so záujmami našich občanov. Autorka svojim článkom skôr smeruje ku manipulatívnemu opísaniu niekoho, kto údajne potichu pripravuje vo Vajnoroch hustú zástavbu a nedbá o verejný záujem.  Vážení občania, môžem vás uistiť, že som bol a vždy budem na strane obyvateľov Vajnor. Investície  v intraviláne aj mimo zastavaného územia vždy starostlivo regulujeme a redukujeme viac ako dovoľuje  územný plán a v súlade so zákonom. Prvoradým je verejný záujem, ochrana životného prostredia a zachovanie Vajnor ako príjemného miesta pre život jeho obyvateľov. Otázku dopravnej zaťaženosti je jednou zo základných určujúcich, rovnako pozorne zvažujeme pri rozhodovaní aj občiansku vybavenosť –školy, škôlky, športoviská a pod. Snažíme sa pri všetkých investičných zámeroch o čo najväčšiu transparentnosť, prerokúvame na komisiách, miestnom zastupiteľstve a komunikujeme s občanmi. Žiadne súhlasné stanovisko mestskej časti nie je bez predchádzajúceho prerokovania a súhlasu v týchto orgánoch. Nedá mi doplniť, že keď som v roku 2007 pri svojom nástupe do funkcie našiel  po bývalom vedení niektoré zámery, tak ma ako Vajnoráka zamrazilo. Na samotnom Starom letisku malo byť sídlisko s 50.000 obyvateľmi s vysokopodlažnou zástavbou a súhlas s budúcou výstavbou v Čiernej vode s viac ako 40.000 obyvateľovi. Odvtedy sa nám spolu s poslancami podarilo tento investičný zámer výrazne hneď po voľbách zredukovať a zregulovať, ale aj kopec iných a budeme v tom stále aj spolu s vami pokračovať.

 

Žiadosť o uverejnenie opravy klamlivých informácií v článku Nového času a uvedenie na pravú mieru podľa §7 ods. 1 zákona č. 167/2008 Z.z. o periodickej tlači

Vážený pán šéfredaktor,

Podľa §7 ods. 1 zákona č. 167/2008 Z.z. o periodickej tlači a agentúrnom spravodajstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlačový zákon) žiadame uverejnenie opravy informácií v článku a uvedenie na pravú mieru  "Vajnory čaká nevídaná výstavba a 20 000 ľudí!" s podnadpisom „Starosta Mrva požehnáva zmeny územného plánu, ľudia aj analytici hovoria o kolapse" v článku ktorý je zavádzajúci a má za zámer vzbudiť dojem, že vo Vajnoroch v blízkej dobe budú realizovať veľké investície a že starosta ich požehnal a vydal k nim aj rozhodnutia. Tieto skutkové tvrdenia sú zavádzajúcenepravdivé.   

Podľa §7 ods. 1 zákona č. 167/2008 Z.z. o periodickej tlači a agentúrnom spravodajstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlačový zákon)- Ak periodická tlač alebo agentúrne spravodajstvo obsahuje nepravdivé skutkové tvrdenie o osobe, na základe ktorého možno osobu presne určiť, má táto osoba právo žiadať o uverejnenie opravy nepravdivého skutkového tvrdenia. Vydavateľ periodickej tlače a tlačová agentúra sú povinní opravu uverejniť bezodplatne. 

Po prvé občania sa nemusia obávať, žeby sa v dohľadnom čase mala realizovať výstavby väčšieho rozsahu. Mestská časť počas výkonu funkciu starostu Jána Mrvu bola a vždy ostane na strane obyvateľov Vajnor, pričom pripravované investície v intraviláne aj mimo neho  redukovala a regulovala nad rámec územného plánu a v súlade so zákonom a aj vo verejnom záujme ochrany životného prostredia. Nestalo sa, že by bolo vo Vajnoroch vydané rozhodnutie, ktoré by nerešpektovalo verejný záujem, či bolo schválené bez vybudovania požadovanej dopravnej infraštruktúry.

Po druhé starosta nič nepožehnal ani nepovolil žiadnu výstavbu, všetky vyjadrenia mestskej časti k veľkým investičným zámerom či k zmenám územného plánu sú vo Vajnoroch transparentne prerokovávané v príslušnej komisii a miestnym zastupiteľstvom. Bez súhlasu komisie a miestneho zastupiteľstva starosta nevydá žiadne súhlasné stanovisko, a to k ani omnoho menším investičným zámerom. Do tohto procesu sa snažíme v čo najväčšej možnej miere zapojiť aj verejnosť, a to nielen odbornú.

Ak by aj došlo k schváleniu zmien územného plánu hlavného mesta SR Bratislavy, ktorý je vo výlučnej kompetencii orgánov hlavného mesta SR Bratislavy, tak v následnom procese (UPNZ) – územného plánu zóny  budeme do územia spolu s občanmi presadzovať  aj vybudovanie dostatočnej dopravnej infraštruktúry,  potrebnú občiansku vybavenosť, športoviská, školy, škôlky  (štadióny a pod.). Takýmito požiadavkami a úpravami budeme samotnú zástavbu redukovať a regulovať ešte viac a robíme to pri každej investičnej zástavbe.

Návrhu zmien a doplnkov Územné plánu hl. mesta SR Bratislavy 04 predchádzali pripravované urbanistické štúdie zón v jednotlivých lokalitách. Návrh zadania urbanistickej štúdie zóny "Staré letisko" ako podklad pre zmenu funkčného využitia územia z funkcie šport na funkčné využitie viacpodlažná zástavba bol schválený uznesením MZ MČ BA - Vajnory č. 415/2006 zo dňa 30.5.2006  teda v čase bývalého vedenia Mestskej časti Bratislava - Vajnory. Prvá varianta riešenia predmetnej UŠ v rozpracovanosti predpokladala s prírastkom obyvateľstva v danej lokalite o cca. 50.000 obyvateľov s vysokopodlažnou zástavbou a nedostatočnou dopravou. Po komunálnych voľbách v roku 2006 sa nové vedenie mestskej časti v spolupráci so stavebnou komisiou a odborníkmi zaoberalo prehodnotením pôvodnej vízie investora a dotvorením prostredia o rekreačno - prírodnú zložku dostatok občianskej vybavenosti, náväznosti výstavby na dobudovanie infraštruktúry a v neposlednom rade aj problémom odvádzania dažďových vôd a vysokou hladinou podzemnej vody (z ktorej napokon vyplynulo riešenie vytvorenia prírodného jazera). Toto všetko sme samozrejme podmieňovali redukovaním počtu obyvateľov, kde výsledný kompromisný návrh predpokladá s nárastom na 15.000 obyvateľov a neskôr v procese zmien ÚP na cca 10.000 obyvateľov a dúfam, že ešte menej. MČ BA  - Vajnory taktiež v stanovisku č. OS-678/1922/2010-JŠ zo dňa 7.5.2010 k správe o hodnotení zámeru "Staré letisko Bratislava - Vajnory" MŽP SR  vyjadrila požiadavku zámer ďalej posudzovať podľa zákona o vplyvoch na životné prostredie.

Urbanistická štúdia zóny Šprinclov majer bola obstaraná vlastníkmi pozemkov v predmetnom území (za podpory MČ BA - Vajnory), kde primárnym cieľom bola zmena funkčného využitia územia z funkcie občianska vybavenosť celomestského a nadmestského významu na funkciu málopodlažná zástavba obytného územia (rodinné domy a bytové domy max. do 4 podlaží). Bývanie síce vo veľmi malom množstve redukuje plochu krajinnej zelene, avšak žiadnym spôsobom nezasahuje do chránenej zelene biocentra regionálneho významu a nemení jeho funkciu. Myslíme, že v kontakte týmto biocentrom je účelnejšie tzv. bývanie v zeleni ako súčasný stav kedy by v tomto kontakte mohli byť vybudované nákupné komplexy areálového typu (súčasný ÚP - funkcia občianska vybavenosť celomestského a nadmestského významu - malo tam byť aj liečebné centrum pre látkovú závislosť čo sme zmenili na toľko potrebné Seniorcentrum).

Zverejnený článok je účelový a tendenčný, pričom obyvateľom ako skutočnosť podsúva , že investičné zámery sa budú realizovať v krátkodobom časovom horizonte. Pravda je taká, že ako starosta vždy budem stáť na strane obyvateľov a spolu s poslancami Miestneho zastupiteľstva urobíme všetko preto, aby bol stavebný rozvoj čo najviac regulovaný.

Vzhľadom na vyššieuvedené  Vás zmysle § 7 zákona č. 167/2008 Z.z. o periodickej tlači a agentúrnom spravodajstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov(tlačový zákon) žiadame o uverejnenie opravy a ospravedlnenia v tomto znení:


„Dňa 01. 12. 2015 sme uverejnili článok Alexandry Gallisovej o investičných zámeroch v mestskej časti pod názvom "Vajnory čaká nevídaná výstavba a 20tis ľudí" s podnadpisom „Starosta Mrva požehnáva zmeny územného plánu, ľudia aj analytici hovoria o kolapse". Text hovoril o rozsiahlej výstavbe, ktorá má zvýšiť počet obyvateľov mestskej časti niekoľkonásobne., Podľa navrhovaných zmien v územnom pláne Bratislavy sa má v lokalite Staré letisko zmeniť funkcia z voľnočasovej na viacpodlažnú zástavbu. Článok absolútne ignoruje a zamlčiava fakt, že starosta vyvíja intenzívne úsilie na reguláciu stavebnej činnosti, pričom za samotný proces schválenia zmien územného plánu je zodpovedné hlavné mesto. Podsúvané tvrdenie, že „na územiach je povolená výstavba bez vyriešenia dopravy je krajne nezodpovedné“ nie sú pravdivé, lebo v lokalitách nie je povolená žiadna výstavba.  Titulok „"Vajnory čaká nevídaná výstavba a 20.000 ľudí!" s podnadpisom „Starosta Mrva požehnáva zmeny územného plánu, ľudia aj analytici hovoria o kolapse"  je zavádzajúci a nezodpovedá skutočnosti. Za nekorektný titulok a obsah sa starostovi mestskej časti Ing. Jánovi Mrvovi ospravedlňujeme.

Ing. Ján MRVA

starosta mestskej časti Bratislava–Vajnory

 

The database query failed.The database query failed.The database query failed.
späť

Copyright © 2008 Mestská čast Bratislava - Vajnory.
Stránku vyrobil Tender Advertising, s.r.o., projekt je financovaný EU www.sacr.sk