Mestská časť Bratislava-Vajnory

Pozvánka na 8. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vajnory, ktoré sa uskutoční 16. decembra 2015 (streda) o 17.00 hodine

10.12.2015

Materiály predložené na rokovanie Miestneho zastupiteľstva si môžete pozrieť na internetovej stránke mestskej časti v sekcii Samospráva/Miestne zastupiteľstvo/Materiály na zastupiteľstvo


POZVÁNKA

 

na  8. zasadnutie  Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vajnory,

ktoré sa uskutoční 

16. decembra 2015 (streda) o 17.00 hodine 

v zasadacej miestnosti Miestneho úradu, Roľnícka 109, I. poschodie

 

Program:

1.       Informácia o plnení uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vajnory

2.     Informácia o výsledkoch výberového konania na riaditeľa Základnej školy Kataríny Brúderovej a  Materskej školy Koniarkova 9

3.      Správa o hospodárení Základnej školy Kataríny Brúderovej a Správa o hospodárení Materskej školy Koniarkova 9 k 30.09.2015

4.        Správa o hospodárení Mestskej časti Bratislava-Vajnory k 30.09.2015

5.         Návrh plánu kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra na I. polrok 2016

6.      Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Vajnory č. .../2015, ktorým sa určujú pravidlá času predaja v obchode a čas prevádzky služieb území Mestskej časti Bratislava-Vajnory

7.     Návrh všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa vyhradzujú miesta a ustanovujú podmienky na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane na území mestskej časti Bratislava-Vajnory

8.     Návrh na schválenie  predĺženia nájmu pozemku na Vajnorských jazerách, parc. č. 2899/3 a 2899/16 pre  Janu Valachovú, bytom Mýtna 15, 811 07 Bratislava ako prípad hodný osobitného zreteľa

9.                Návrh na schválenie prípadu osobitného zreteľa – nájom nebytových priestorov pre bufet pri ľadovej ploche v areáli Alviano pre Svitlanu Matúšovú – FIALKA

10.              Návrh na schválenie prípadu osobitného zreteľa – nájom pozemku parc. č. 2668/9 a 2668/16 pre Saebedina Sadikiho - zmrzlinový stánok (oprava uznesenia č. 87/2015)

11.              Návrh na schválenie sociálneho programu pre zamestnancov – doplnkové dôchodkové pripoistenie, príspevok zamestnávateľa

12.       Návrh na IV. zmenu rozpočtu Mestskej časti Bratislava – Vajnory na rok 2015

13.       Návrh rozpočtu Mestskej časti Bratislava – Vajnory na rok 2016 a prognózy na roky           2017 a 2018

14.      Návrh na schválenie predĺženia nájmu pozemku zastavaného stavbou – „Predajňa potravín TERNO“ pre spoločnosť Terno, spotrebné družstvo Bratislava ako prípad hodný osobitného zreteľa

15.       Návrh na určenie platu starostu Mestskej časti Bratislava-Vajnory

16.       Vyúčtovanie dotácie Vajnorskej podpornej spoločnosti, spol. s r.o.

17.       Schválenie zmeny účelu dotácie poskytnutej pre ZŠ s MŠ sv. Jána Pavla II.

18.       Informácia o vydaní organizačného poriadku Miestneho úradu

19.      Informácia o možnostiach zvýšenia kapacity pre predprimárne vzdelávanie v materskej škole (prístavba, nadstavba)

20.       Rôzne

 

  Ing. Ján Mrva,  starosta       

 

The database query failed.The database query failed.The database query failed.
späť

Copyright © 2008 Mestská čast Bratislava - Vajnory.
Stránku vyrobil Tender Advertising, s.r.o., projekt je financovaný EU www.sacr.sk