Mestská časť Bratislava-Vajnory

Na jazerách (v strednej časti) sa nemôže nič stavať a reklama na realitách je zavádzajúca

22.12.2015

Vážení občania,

Mestská časť Bratislava – Vajnory  by chcela reagovať na ponuku realitnej kancelárie ohľadom predaja pozemkov p.č. 2901/16,17,24,25 na výstavbu rodinných domov. Jedná sa o lokalitu Vajnorské jazerá. Táto lokalita je Územným plánom hl. mesta SR Bratislavy, rok 2007 v znení zmien a doplnkov (ďalej len ÚP) určená pre funkčné využitie „záhrady, záhradkárske osady a lokality“ (kde je výstavba rodinných domov neprípustná, iba stavby pre individuálnu rekreáciu), avšak upozorňujeme, že strednú časť územia „Vajnorských jazier“ (kde sa nachádzajú vyššie uvedené pozemky) tvorí biocentrum regionálneho významu „Vajnorka“.

V tomto území nie je možné umiestňovať také stavby a technické zariadenia, ktoré by zásadným spôsobom narúšali ekostabilizačné poslanie a účinky.

Mestská časť Bratislava – Vajnory na odporúčanie komisie výstavby, územného plánu, životného prostredia a dopravy na zasadnutí dňa 18.6.2014 vydala nesúhlasné stanovisko s predloženým zámerom investora vybudovať na predmetných pozemkoch 9 rekreačných chát a pre prípadné urbanizovanie územia odporučila investorovi spracovať a prerokovať urbanistickú štúdiu celej lokality Vajnorských jazier aj aby sa stanovila presná hranica biocentra. K tomuto zámeru bolo dňa 21.7.2014 vydané aj nesúhlasné stanovisko Hlavného mesta SR Bratislavy.

Do dnešného dňa MČ BA – Vajnory neeviduje žiadosť o prerokovanie alebo súčinnosť Mestskej časti BA – Vajnory pri spracovaní tejto urbanistickej štúdie.

Na záver uvádzame, že aj napriek tomu, že niekto na predmetných pozemkoch uskutočnil nelegálny výrub stromov, stále je toto územie v zmysle ÚP biocentrom a prípadnú zmenu by si vyžadovalo iniciovanie zmien a doplnkov ÚP s ktorou Mestská časť Bratislava – Vajnory nesúhlasí.

The database query failed.The database query failed.The database query failed.
späť

Copyright © 2008 Mestská čast Bratislava - Vajnory.
Stránku vyrobil Tender Advertising, s.r.o., projekt je financovaný EU www.sacr.sk