Mestská časť Bratislava-Vajnory

Západoslovenská distribučná vyzýva

08.1.2016

Západoslovenská distribučná, a.s. ako poverený správca elektrických sietí na
distribúciu elektrickej energie v súlade so Zákonom č. 251/2012 Z. z.
§ 11 odst. 1 o energetike a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov

vyzýva

všetkých vlastníkov, nájomcov alebo správcov nehnuteľností, na ktorých sa nachádzajú nadzemné i podzemné elektrické vedenia v správe ZSDIS, a.s. na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov, ktoré ohrozujú bezpečnosť alebo spoľahlivosť prevádzky vedení distribučnej sústavy a to v rozsahu podl'a § 43 Zák. č. 251/2012 Z. z. v platnom znení.

Orezy drevín v ochrannom pásme elektrických sietí a prevádzok je možné realizovať
celoročne do 05cm. Nad 05cm v období od 1.4. do 30.9. príslušného roku.

Výruby drevín v ochrannom pásme z dôvodu bezpečnej prevádzky elektrických sietí
je možné vykonávať v termíne
od 01.10. do 31.03. príslušného roku.

CELÉ ZNENIE VÝZVY SI MôŽETE PREČÍTAŤ TU

The database query failed.The database query failed.The database query failed.
späť

Copyright © 2008 Mestská čast Bratislava - Vajnory.
Stránku vyrobil Tender Advertising, s.r.o., projekt je financovaný EU www.sacr.sk