Mestská časť Bratislava-Vajnory

Od 1. februára začne fungovať Klientske centrum Bratislava

25.1.2016

 


Od pondelka 1. februára 2016 začne fungovať v  Bratislave v skúšobnej prevádzke moderné klientske centrum štátnej správy. Sídliť bude na Tomášikovej 46 v budove známej ako stará IKEA. Do Klientskeho centra pri Okresnom úrade Bratislava (OÚ BA) sa presťahuje štátna správa z desiatich adries v hlavnom meste. Pre občanov a podnikateľov to bude znamenať, že jednoduchšie a pohodlne na jednom mieste vybavia svoje úradné veci so štátom. Klientske centrum bude mať úradné hodiny každý deň bez obedňajšej prestávky.


Upozorňujeme, že z dôvodu sťahovania nebudú niektoré úrady fungovať v piatok 29. januára, a to krajský dopravný inšpektorát (KDI), živnostenský odbor okresného úradu a oddelenia dokladov v okrese Bratislava I a v okrese Bratislava III. Odporúčame preto občanom, aby si neodkladné úradné záležitosti vybavili v predstihu. Zároveň upozorňujeme, že náhradný stránkový deň pre KDI bude v utorok 26. januára v čase od 8:00 do 15:00.


Pre občanov budú v klientskom centre dostupné služby ako napríklad prihlasovanie a prevod držby vozidiel, vybavovanie dokladov  pre okresy Bratislava I a III, agenda živností, štátneho občianstva, osvedčenie listín a overovanie podpisov, zmena mena a priezviska, ako aj záležitosti lesného a pozemkového hospodárstva či životného prostredia a cestnej dopravy.  Klientske centrum bude poskytovať aj viacero doplnkových služieb.


Pracoviská a služby v Klientskom centre Bratislava

V Klientskom centre Bratislava budú zastúpené tieto agendy OÚ BA:


 • všeobecná podateľňa pre všetky odbory OÚ BA,

 • supervízor – poradenstvo (obsluha vyvolávacieho systému), informácie o telefónnych číslach, usmernenie k žiadostiam,

 • odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií: agenda cestnej dopravy a pozemných komunikácií,

 • odbor všeobecnej vnútornej správy: agenda osvedčovania listín a overovania  podpisov, agenda štátneho občianstva, zmena mena a priezviska,

 • odbor živnostenského podnikania: ohlásenie živnosti a podanie  žiadosti o vydanie osvedčenia o živnostenskom oprávnení, výpis zo živnostenského registra, prehľad údajov zapísaných v živnostenskom registri, agenda integrovaného obslužného miesta,

 • odbor starostlivosti o životné prostredie: agenda odpadového hospodárstva, ochrany prírody, ochrany ovzdušia a  štátnej vodnej správy, potvrdenia o neexistencii motorového vozidla,

 • pozemkový a lesný odbor: agenda lesného hospodárstva a poľovníctva a agenda pozemková, pozemkových úprav a ochrany poľnohospodárskeho pôdneho fondu.

   

  Ďalej bude v rámci Klientskeho centra Bratislava pôsobiť:


 • Krajské riaditeľstvo policajného zboru  Bratislava, Krajský dopravný inšpektorát, odbor bezpečnosti cestnej premávky a dopravných evidencií v Bratislave: prihlasovanie doposiaľ neevidovaného vozidla do evidencie vozidiel, prihlasovanie vozidla vyradeného zo špeciálnych evidencií do evidencie vozidiel, prihlasovanie jednotlivo dovezeného vozidla do evidencie vozidiel, prevod držby vozidla na inú osobu a pod.

 • Okresné riaditeľstvo Policajného zboru Bratislava I a III, oddelenie dokladov odboru poriadkovej polície: príjem  žiadostí  o vydanie  a vydávanie občianskeho preukazu, vodičského preukazu, cestovného pasu a medzinárodného  vodičského  preukazu, snímanie  osoby   v  súvislosti s vydávaním týchto dokladov a vydávanie osvedčenia o evidencii vozidla a pod.

 • Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Bratislave: poskytovanie informácií a podateľňa pre danú agendu.

   

  Súčasťou OÚ BA sú aj ďalšie odbory, ktoré sa presťahujú na Tomášikovu 46:

 • odbor krízového riadenia,

 • majetkovoprávny odbor,

 • odbor školstva,

 • odbor výstavby a bytovej politiky,

 • odbor opravných prostriedkov a

 • organizačný odbor.

   

  Ďalšie služby Klientskeho centra Bratislava:

   

 • Občania a podnikatelia tu budú môcť uhradiť správne poplatky prostredníctvom elektronického platobného systému eKolok, ako aj prostredníctvom platobných POS terminálov.
 • Podnikatelia budú môcť využiť služby poradcu pre elektronický kontraktačný systém pre obchodovanie so štátom (elektronické trhovisko).
 • Vydávať sa tu budú tiež výpisy z obchodného registra SR a výpisy účtovných závierok.
 • Integrované obslužné miesto občana (IOMO) bude vydávať výpisy a odpisy z registra trestov.
 • Prostredníctvom pracovísk povinného zmluvného poistenia bude pre klientov zjednodušený proces prihlasovania motorových vozidiel.
 • Súčasťou klientskeho centra bude aj pobočka Slovenskej pošty.


Dostupnosť klientskeho centra

 
Klientske centrum bude dostupné individuálnou aj mestskou hromadnou dopravou. V blízkosti sú zastávky autobusových liniek 39, 50, 53, 61, 63, 96, 196 a trolejbusových liniek 204 a 205. Pred úradom je dostatočné množstvo parkovacích miest, pričom parkovať možno zadarmo jeden a pol hodiny. V prípade, ak klient preukáže, že vybavoval záležitosti dlhšie ako uvedený čas, bezplatné parkovanie mu predĺžia.  


Úradné hodiny


Úradné hodiny všetkých pracovísk Klientskeho centra Bratislava budú oproti súčasnému stavu zjednotené, a to v pondelok, utorok a vo štvrtok od 8:00 do 15:00, v stredu od 8:00 do 17:00 a v piatok od 8:00 do 14:00. Oproti súčasnému stavu sme zrušili nestránkové dni. Klientske centrum bude fungovať päť dní v týždni bez obedňajšej prestávky.


Klientske centrá ako moderné kontaktné a administratívne miesta pre občanov


Budovanie klientskych centier ako kontaktných a administratívnych miest pre občanov prebieha v súvislosti s realizáciou reformy miestnej štátnej správy známej pod názvom ESO (efektívna, spoľahlivá a otvorená štátna správa). Klientske centrum predstavuje priestor, ktorý je miestom prvého kontaktu fyzických a právnických osôb so štátnou správou. V rámci klientskeho centra sú integrované služby, ktoré sú poskytované útvarmi Ministerstva vnútra SR, ako aj inými subjektmi verejnej správy. Klientske centrá poskytujú moderné a komplexné služby štátu v príjemnom prostredí, a tým prispievajú k jednoduchej a efektívnej komunikácii občana so štátom.


Doteraz bolo otvorených 43 klientskych centier z celkového počtu 79, ktoré plánuje Ministerstvo vnútra SR zriadiť v rámci Slovenskej republiky.


The database query failed.The database query failed.The database query failed.
späť

Copyright © 2008 Mestská čast Bratislava - Vajnory.
Stránku vyrobil Tender Advertising, s.r.o., projekt je financovaný EU www.sacr.sk