Mestská časť Bratislava-Vajnory

Výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa Materskej školy Koniarkova 9

01.2.2016

Výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa Materskej školy Koniarkova 9

  

Mestská časť Bratislava-Vajnory v zmysle § 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

vyhlasuje

výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa materskej školy

Materská škola Koniarkova 9
so sídlom Koniarkova 9, 831 07 Bratislava-Vajnory

s termínom nástupu od 01. 04. 2016

 

Požiadavky v zmysle § 5 ods. 3 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme, podľa § 3 ods. 5 a § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, a podľa zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov:

 

Nevyhnutné požiadavky:

(i)     vysokoškolské vzdelanie 1. alebo 2.stupňa,

(ii)    kvalifikačné predpoklady v zmysle zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch,

(iii)   odborná a pedagogická spôsobilosť podľa vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov (pre materskú školu),

(iv)  najmenej päť rokov pedagogickej praxe,

(v)   predloženie písomného návrhu koncepcie rozvoja materskej školy,

(vi)  bezúhonnosť,

(vii)  zdravotná spôsobilosť (telesná a duševná).

 

 Ostatné kritéria a požiadavky :

(i) absolvovanie prípravy vedúcich pedagogických pracovníkov (nie je podmienkou),

(ii) aktívne ovládanie štátneho jazyka,

(iii) ovládanie práce s PC (Windows, Word, Excel, Internet) na užívateľskej úrovni,

(iv) riadiace a organizačné schopnosti,

(v) komunikačné zručnosti na úrovni vedúceho zamestnanca,

(vi) znalosť legislatívy v oblasti školstva a samosprávy, základné znalosti z ekonómie

(vii) flexibilita a schopnosť pracovať samostatne,

(viii) absolvovanie 1. atestácie alebo jej náhrady vítané

 Požadované doklady:

(i)     žiadosť o zaradenie do výberového konania vrátane čestného vyhlásenia uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania v súlade s zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov

(ii)    úradne overené fotokópie dokladov o dosiahnutom stupni vzdelania vrátane vysvedčenia o štátnych skúškach,

(iii)   doklad o absolvovaní 1. atestácie alebo jej náhrady, ak bola absolvovaná,

(iv)  doklad o dĺžke pedagogickej praxe,

(v)   výpis z registra trestov (nie starší ako tri mesiace),

(vi)  profesijný životopis,

(vii)  písomný návrh koncepcie rozvoja školy v súlade so zákonom č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

O výbere uchádzača rozhodne komplexné posúdenie v zmysle uvedených požiadaviek.

 

Termín podania žiadostí: do  29. 02. 2016 – rozhodujúcim je dátum podania na poštovej pečiatke, alebo na pečiatke podateľne Miestneho úradu Bratislava-Vajnory. Žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi doručte v uzatvorenej obálke s označením „VÝBEROVÉ KONANIE MŠ - NEOTVÁRAŤ “, osobne, alebo zašlite poštou na adresu:

 

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Vajnory, Roľnícka 109, 831 07 Bratislava

Výberovým konaním na obsadenie miesta riaditeľa sa overujú schopnosti a odborné znalosti uchádzača, ktoré sú potrebné alebo vhodné vzhľadom na povahu povinností, ktoré má riaditeľ vykonávať.

Uzávierka prijímania prihlášok: 29. februára 2016.
Obálku označte heslom: „VÝBEROVÉ KONANIE MŠ - NEOTVÁRAŤ".

 

 Ing. Ján  Mrva

   starosta

The database query failed.The database query failed.The database query failed.
späť

Copyright © 2008 Mestská čast Bratislava - Vajnory.
Stránku vyrobil Tender Advertising, s.r.o., projekt je financovaný EU www.sacr.sk