Mestská časť Bratislava-Vajnory

NKÚ vo Vajnoroch

20.11.2013
Najvyšší kontrolný úrad SR štandardne vykonáva kontroly hospodárenia s finančnými prostriedkami, preveruje  súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi pri hospodárení s verejnými prostriedkami, nakladanie s majetkom subjektov územnej samosprávy a kontroluje  financovanie základných škôl v rámci prenesených kompetencií. Kontrola našej mestskej časti  sa uskutočnila v čase od 1. júla do 3.septembra 2013. Účelom kontroly podľa poverenia č.483/01 mala byť Kontrola hospodárenia s finančnými prostriedkami a nakladania s majetkom vo vybraných mestských častiach hlavného mesta SR Bratislavy za obdobie rokov 2011 – 2012.

Mestská časť v priebehu kontroly vyjadrila námietky TU ( s prílohami TU ) proti zisteniam protokolu NKÚ ich preukázateľnosti, úplnosti a pravdivosti (naše odargumentované vysvetlenia ich zistení z protokolu), sťažnosť TU na prešetrenie našich námietok, naše stanovisko TU  ku prešetreniu sťažnosti a pripravili aj návrh opatrení TU. V tejto sekcii našej webovej stránky sme sa v záujme čo najväčšej a najširšej informovanosti občanov  rozhodli, všetky tieto písomnosti aj zverejniť.

V protokole NKÚ sú pomiešané zistenia, ktoré sme odstránili ešte pred príchodom kontroly v priebehu rokov 2011-13. Mnohé z nich súvisia so  zle pripravenou a uzatvorenou zriaďovateľskou zmluvou základnej školy z roku 2003, ktorú sme nepripravovali, zistenia odstránené počas kontroly a zopár zistení, ktoré sa odstránia do konca roku 2013. K týmto zisteniam sú už pripravené opatrenia tak, aby sa neopakovali.

Najvyšší kontrolný úrad v oznámení, ktoré zaslal mestskej časti ako odpoveď k stanovisku ku kontrole  uvádza,  že právny poriadok SR neumožňuje NKÚ SR ukladať za zistené nedostatky právne záväzné a vykonateľné sankcie, a preto je možné  vnímať účel kontroly NKÚ SR aj ako pomoc kontrolovanému subjektu odstraňovať zistené nedostatky bez použitia akýchkoľvek represívnych opatrení.

V kontrolovaných rokoch 2011 - 2012 hospodárila naša mestská časť s rozpočtom 5,2 mil Eur (158mil Sk) a zistenia NKÚ (nami namietané a odargumentované ako napr. dotácie) sú vo výške 9700 Eur čo je 0,17% rozpočtu.  Táto suma svedčí o tom, že na miestnom úrade vo Vajnoroch sa hospodári riadne a zodpovedne s majetkom mestskej časti.


The database query failed.The database query failed.The database query failed.
späť

Copyright © 2008 Mestská čast Bratislava - Vajnory.
Stránku vyrobil Tender Advertising, s.r.o., projekt je financovaný EU www.sacr.sk