Mestská časť Bratislava-Vajnory

Oznam o vyhlásení verejnej obchodnej súťaže na predaj nehnuteľnosti vo vlastníctve MČ Bratislava - Vajnory

24.5.2010
Mestská časť Bratislava – Vajnory,podľa ust. § 281 a nasl. Obchodného zákonníka vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na predaj nehnuteľností vo vlastníctve vyhlasovateľa vo Vajnoroch s nasledovným predmetom:
Predmetom predaja sú tieto nehnuteľnosti: budova so súp. číslom 10113 nachádzajúcej sa na Púchovskej ul. č. 3 v Bratislave – Vajnoroch, zapísanej na LV č. 3071, vedenom Správou katastra pre Hlavné mesto SR Bratislavu pre k. ú. Vajnory, postavenej na pozemku parc. č. 2194/4, 2194/11, 2194/12 k. ú. Vajnory ako aj ostatné plochy o celkovej výmere 910 m2 p. č.: 2194/2, 2194/13, 2194/14, 2194/15, 2194/16, 2194/17 k. ú. Vajnory.

Bližšie informácie nájdete tu

Kúpnu zmluvu nájdete tu

Pokyny pre postup pri predkladaní návrhov do obchodnej verejnej súťaže na predaj nehnuteľností nájdete tu
The database query failed.The database query failed.The database query failed.
späť

Copyright © 2008 Mestská čast Bratislava - Vajnory.
Stránku vyrobil Tender Advertising, s.r.o., projekt je financovaný EU www.sacr.sk