Mestská časť Bratislava-Vajnory

Vyhlásenie verejnej obchodnej súťaže - Senior centrum Amico

03.5.2011

Mestská časť Bratislava Vajnory vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na prenájom nebytových priestorov za účelom   prevádzkovania Domova sociálnych služieb – Seniorcentrum AMICO alebo zariadenia pre seniorov  za najlepších možných podmienok  v súlade so zákonom č. 448/2008 o sociálnych službách a o doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.

ťažné návrhy  –  zmluvu,  zámer,  potvrdenie  o  zápise do registra poskytovateľov  sociálnej služby –  doručia  navrhovatelia  písomne  v uzavretom obale, resp. zapečatenej obálke s uvedením spätnej adresy v termíne od 10. júna 2011 do  20. júna  2011  do  12.00  hod  do podateľne miestneho úradu s označením: „Obchodná  verejná súťaž – Nájom  a prevádzka Seniorcentra Amico– neotvárať“.

Bližšie informácie k súťaži nájdete tu

The database query failed.The database query failed.The database query failed.
späť

Copyright © 2008 Mestská čast Bratislava - Vajnory.
Stránku vyrobil Tender Advertising, s.r.o., projekt je financovaný EU www.sacr.sk