Mestská časť Bratislava-Vajnory

Obchodná verejná súťaž na predaj pozemku v k.ú. Vajnory p.č. 2700/30 vo výmere 563m2.

12.4.2013

Obchodná verejná súťaž – predaj pozemku v k.ú. Vajnory, parcelné číslo 2700/30 vo výmere 563m/2.

Mestská časť Bratislava - Vajnory vyhlasuje verejnú obchodnú súťaž na predaj pozemku v k.ú. Vajnory parcelné číslo 2700/30 vo výmere 563m/2. 

Názov, adresa a kontaktné miesto vyhlasovatela:

Úradný názov: Mestská ćasť Bratislava - Vajnory
IČO: 304 565
Poštová adresa: Roľnícka 109
PSČ: 831 07
Mesto/obec: Bratislava-Vajnory
Štát: Slovenská republika

Výpis z uznesenia si môžete pozrieť TU.
Podklady si môžete pozrieť TU.


Kontaktná osoba: Ľubomír Krištofič
Telefón: 02/ 48 22 44 22, 0907734280

e-mail: kristofic@vajnory.sk

Súťažné podklady bude možné prevziať v dňoch od 15.4.2013 do 25.04..2013 včase od 10,00 h do 14.00 hod na sekretariáte starostu na adrese vyhlasovateľa.


Súťažný návrh bude možné doručiť v dňoch od 07.05..2013 od 8,00 hod do 16.05..2013 do 14.00h.
Vykonanie obhliadky predmetu kúpy je 30.04.2013 o 10,00 hod na adrese ul.Kataríny Brúderovej, 831 07 Bratislava (miesto ukladania separovaného odpadu) 

Súťažné návrhy sa budú vyhodnocovať dňa 16.05..2013 o 14,30 hod
Otváranie obálok je neverejné.

Verejná obchodná súťaž bola schválená uznesením miestneho zastupiteľstva č. 323/2013

The database query failed.The database query failed.The database query failed.
späť

Copyright © 2008 Mestská čast Bratislava - Vajnory.
Stránku vyrobil Tender Advertising, s.r.o., projekt je financovaný EU www.sacr.sk