Mestská časť Bratislava-Vajnory

Obchodná verejná súťaž o najvhodnejší návrh na uzavretie nájomnej zmluvy na prenájom nebytového priestoru na prízemí zrekonštruovanej budovy Kultúrneho zariadenia Baničova

05.9.2014

Vajnorská podporná spoločnosť, spol. s r.o.

 so sídlom Roľnícka 109, 831 07 Bratislava, IČO: 36 772 054

podľa ustanovenia § 281 až 288 Obchodného zákonníka v platnom znení

 

vyhlasuje   obchodnú verejnú súťaž  o najvhodnejší návrh na uzavretie nájomnej zmluvy na prenájom nebytového priestoru na prízemí zrekonštruovanej budovy Kultúrneho zariadenia Baničova  o výmere 45,8 m2 za účelom prevádzkovania nasledovných činností:  Prevádzkovanie kaviarne, cukrárne alebo vinárne.

 

Nehnuteľnosť - Kultúrne zariadenie Baničova,  prevádzková budova - číslo súpisné 10036, postavená na pozemkoch  registra „C“ parc. č.  673/3,  673/4, 673/5, 673/6,  druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, katastrálne územie Vajnory, mestská časť Bratislava-Vajnory, okres Bratislava III,  zapísané na liste vlastníctva 3071.

Nebytový priestor pozostáva z hlavného priestoru – miestnosť o výmere 37,9 m2 a obslužného priestoru – miestnosť  o výmere 7,9 m2

Doba nájmu:  Nájomná zmluva bude uzatvorená až s účinnosťou po kolaudácii rekonštrukcie Kultúrneho zariadenia Baničova, najskôr od mesiaca január 2015. Nájomná zmluva bude uzatvorená na dobu neurčitú v zmysle zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov.

Návrhy na uzavretie zmluvy môžete podávať písomne na adrese vyhlasovateľa v uzatvorenej zalepenej obálke s označením „Obchodná verejná súťaž na prenájom nebytového priestoru na prízemí zrekonštruovanej budovy Kultúrneho zariadenia Baničova - NEOTVÁRAŤ“ v lehote do 31.10.2014 do 12:00 hod.

Obálky so súťažnými návrhmi sa budú otvárať a súťažné návrhy sa budú vyhodnocovať dňa 18.11.2014.

Vyhlasovatel' súťaže si vyhradzuje právo vyhlásené podmienky súťaže zmeniť, odmietnuť všetky predložené návrhy alebo súťaž zrušiť.

Bližšie informácie o podmienkach súťaže získate elektronickou formou na adrese: vpsba@vpsba.sk.  Celé znenie a podmienky obchodnej verejnej súťaže si môžete vyžiadať na adrese sídla vyhlasovateľa alebo elektronickou formou na: vpsba@vpsba.sk

The database query failed.The database query failed.The database query failed.
späť

Copyright © 2008 Mestská čast Bratislava - Vajnory.
Stránku vyrobil Tender Advertising, s.r.o., projekt je financovaný EU www.sacr.sk