Mestská časť Bratislava-Vajnory

Stanovisko Ing. Zverka - autorizovaného projektanta cyklotrasy k námietkam občanov z Tomanovej ulice

22.10.2014

MALOKARPATSKO-ŠÚRSKA CYKLOMAGISTRÁLA-JURAVA

 

Stanovisko projektanta

k námietkam občanov k cyklotrase na Tomanovej ul. vo Vajnoroch

 

            Úvodom musím uviesť, že cyklistické cesty sa navrhujú predovšetkým pre ochranu cyklistov. Podobne je to u chodcov, kde sú pre nich navrhnuté chodníky a priechody neriadené aj riadené. Dôvod je jednoduchý – kolízia medzi autom a cyklistom má pre cyklistu fatálny dopad. V tejto súvislosti musím spomenúť „ohľaduplnosť“ našich vodičov, ktorí sa nesprávajú žičlivo a ohľaduplne k cyklistom. Podobne aj kolízia medzi cyklistom a chodcom môže chodca postihnúť vážnymi následkami. Dokonca boli zaznamenané smrteľné následky kolízií medzi cyklistom a chodcom. Preto pri návrhu cyklistických trás sa prihliada predovšetkým k bezpečnosti cyklistov. Z tohto dôvodu sa

                1.    Prioritne rieši cyklistická cesta mimo ciest a chodníkov.

2.    Ak sa nenájdu vhodné priestorové podmienky, cyklistická cesta sa pridruží k chodníku.

3.    Ďalšia možnosť - prikročí sa k umiestneniu cyklistickej cesty na chodníku ako zmiešaný pohyb chodcov a cyklistov. Je to možné len za tej podmienky, že počet chodcov a cyklistov je nízky, aby nedochádzalo k ich vzájomnému kontaktu. 

4.    Ďalšou možnosťou je umiestnenie cyklistickej cesty do vozovky vo forme cyklistických pruhov oddelených od jazdných pruhov aspoň bezpečnostným odstupom.

5.    Ako posledná a najmenej vhodná možnosť je vyznačiť vo vozovke len piktogramy cyklokoridoru, ktoré majú za úlohu vystríhať vodičov pred zvýšeným pohybom cyklistov vo vozovke (Devínska cesta, centrum mesta)

   Práve tento postup bol zvolený pri navrhovaní cyklistických ciest na tejto magistrále. Navrhli sme cyklistické cesty mimo komunikácií a chodníkov všade tam, kde to bolo len trochu možné. Tu sa natíska otázka – pustili by rodičia deti na bicykli do vozovky?  Napríklad využiť bicykel aj na ceste do školy. Odpoveď je viac ako zrejmá. Dodávam, že všetky riešenia boli prekonzultované s dotknutými orgánmi dopravy vrátane dopravných policajtov a organizáciami a výsledok rokovaní je zahrnutý do návrhu cyklistických trás.

Cyklotrasa JURAVA v extraviláne, myslím, u nikoho z Vás nevzbudzuje odmietavé pocity, ale aj v intraviláne je svojim vedením dobrým príkladom toho, ako sa tam, kde to ide, dá zvýšiť bezpečnosť, chodcov a cyklistov oddelením ich ciest. Ide hlavne o komunikácie v centre obce, kde je sústredená občianska vybavenosť (miestny úrad, školy, obchody, reštaurácie a pod.) a vyššia až vysoká intenzita dopravy – Roľnícka, Osloboditeľská. Roľnícka ulica zároveň slúži ako spojnica a spoločný úsek pre rôzne smery cyklistov: železničná stanica – Pod lipami – Jurská cesta, nadjazd – Roľnícka – Chorvátsky Grob.

Cyklotrasa musí mať zmysel a má byť vedená tak, aby ochraňovala životy a zdravie, ale aj aby zabezpečovala prístup k dôležitým zariadeniam občianskej vybavenosti (obchody, úrad, školy, stanica, dom kultúry).

 Cyklotrasa na Tomanovej ulici a na Uhliskách bude vyznačená len vodorovným značením - piktogramami, aby vodiči spozorneli a boli ohľaduplnejší k cyklistom a nebude sa teda zasahovať do zelene. Zmena je už dlhodobejšieho charakteru, na webe združenia JURAVA sú zverejnené výkresy koncepcie plánovanej cyklotrasy a nakoľko vznikli pochybnosti s uvedeným úsekom bude čoskoro zverejnený presný výkres z úseku V1. Vaše otázky mohli smerovať už skorej k tejto obave aj vzhľadom na to, že ste mali v priebehu júna rokovania s p. Schwabom presne o tejto ulici a tam Vám bolo povedané, že zeleň sa zaberať nebude. O to  je tento protest nepochopiteľnejší.

A ešte poznámka ku nekoncepčnosti cyklotrás JURAVA. Návrh cyklotrás na celej magistrále JURAVy a vo Vajnoroch zvlášť bol niekoľkokrát korigovaný majetkovými pomermi v území. Základnou podmienkou každej stavby je mať vysporiadané pozemky. Museli sme trasami pohnúť, alebo vyhnúť sa aj malým súkromným pozemkom s niekoľkými metrami štvorcovými. Takisto sme sa veľmi ústretovo snažili prispôsobiť vjazdom na pozemky obyvateľov na Roľníckej od Čierneho chodníka po ul. Pri mlyne a aj na časti Osloboditeľskej. Ako projektant sa pýtam, boli by ochotní občania poskytnúť časť svojich pozemkov na to, aby cyklotrasy boli koncepčnejšie a bezpečnejšie?

 Všetci obdivujú cyklotrasy v Rakúsku, ale zamysleli sa občania nad tým, prečo je to tak? Asi majú v Rakúsku občania iný prístup k verejným záujmom. Dnes ustúpim a poskytnem časť zelene a svojho pozemku na cyklotrasu a zajtra to možno zachráni život a zdravie mojich detí a vnukov. Tam je niekde dôvod úspechu rozvoja cyklotrás v Rakúsku. A ešte otázka – čo je cennejšie, zdravie a život človeka na bicykli, alebo niekoľko desiatok metrov štvorcových trávy?

             Cyklotrasy sa budujú na ochranu cyklistov, podobne ako sa budujú chodníky na ochranu peších. Dnes sa nikto nezamýšľa nad tým, či sú chodníky potrebné a to aj na úkor zelene. Nebolo by načase urobiť krok aj v smere pre bezpečnosť cyklistov podobne ako pre peších? Cyklotrasy by sa tak stali úplne bežným doplnkom mestského dopravného systému tak, ako chodníky. Týmto dávam aj súhlas na zverejnenie projektovej dokumentácie na web JURAVY v časti Uhliská a Tomanova ulica (V1), nech sa vyvrátia pochybnosti.

Na záver mi nedá, aby som sa nepozastavil nad charakterom niektorých ľudí, ktorí svoj osobný prospech povyšujú nad život a zdravie svojich blízkych a spoluobčanov.

Výkres Tomanova I. - Šuty si môžete pozrieť TU

Bratislava, 22.10.2014

Vypracoval:   Ing. Fedor Zverko, autorizovaný projktant dopravných stavieb s dlhoročnou praxou

 

The database query failed.The database query failed.The database query failed.
späť

Copyright © 2008 Mestská čast Bratislava - Vajnory.
Stránku vyrobil Tender Advertising, s.r.o., projekt je financovaný EU www.sacr.sk