Mestská časť Bratislava-Vajnory

Voľby 2016 (MV SR)


◊ Organizačno-technické zabezpečenie volieb
   Harmonogram organizačno-technického zabezpečenia volieb

◊ Financovanie volieb
   Vyhláška o výdavkoch na voľby, Usmernenia na financovanie volieb

◊ Informácie pre voliča
   Spôsob hlasovania, Hlasovací preukaz, Voľba poštou

◊ Informácie pre politické strany
   Podanie kadidátnej listiny, Podmienky späťvzatia kandidátnej listiny, vzdania sa a odvolania kandidatúry, Delegovanie do volebných komisií

◊ Kandidujúce politické subjekty
   Zoznam zaregistrovaných kandidátnych listín a kandidátov, Späťvzatie kandidátnej listiny, vzdanie sa a odvolanie kandidatúry

◊ Volebná kampaň
   Adresy webových sídiel transparentných účtov, Záverečné správy, Tretie strany

◊ Vzory tlačív
   Vzory tlačív pre obce a okrskové volebné komisie

◊ Štátna komisia pre voľby a kontrolu financovania politických strán
   Webové sídlo Štátnej komisie pre voľby a kontrolu financovania politických strán 

◊ Výsledky volieb
   Výsledky volieb zverejnené Štátnou komisiou pre voľby a kontrolu financovania politických strán

The database query failed.The database query failed.The database query failed.
späť

Copyright © 2008 Mestská čast Bratislava - Vajnory.
Stránku vyrobil Tender Advertising, s.r.o., projekt je financovaný EU www.sacr.sk