Mestská časť Bratislava-Vajnory

Stavebné povolenie na stavbu rodinný dom na pozemkoch parc. č.1919,1920,1926 na ulici Za humnami (verejná vyhláška)

10.2.2016
Stavebné povolenie na stavbu rodinný dom na pozemkoch parc. č.1919,1920,1926 na ulici Za humnami viac >>

Oznámenie o začatí konania vo veci predĺženia platnosti územného rozhodnutia -- Východný obchvat Vajnor

04.2.2016
Oznámenie o začatí konania vo veci predĺženia platnosti územného rozhodnutia -- Východný obchvat Vajnor viac >>

Oznámenie o uložení zásielky - Zubácky

03.2.2016
Oznámenie o uložení zásielky - Zubácky viac >>

Územný plán hl. mesta SR Bratislavy, rok 2007 v znení neskorších zmien a doplnkov - Zmeny a doplnky 04" - zaslanie správy o hodnotení strategického dokumentu

02.2.2016
Územný plán hl. mesta SR Bratislavy, rok 2007 v znení neskorších zmien a doplnkov - Zmeny a doplnky 04" - zaslanie správy o hodnotení strategického dokumentu viac >>

Oznámenie o uložení zásielky - Ing. Marko Zubácky

02.2.2016
Oznámenie o uložení zásielky - Ing. Marko Zubácky viac >>

Zverejnenie zámeru previesť z dôvodu hodného osobitného zreteľa pozemok registra „C“ parc. č. 2824/13 o výmere 14 m2, LV č. 5389 Národnej diaľničnej spoločnosti a.s., Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava

02.2.2016
Mestská časť Bratislava-Vajnory zverejňuje svoj zámer previesť z dôvodu hodného osobitného zreteľa pozemok v správe Mestskej časti Bratislava-Vajnory, a to: § pozemok registra „C“ parc. č. 2824/13 o výmere viac >>

Územný generel dopravy hl. mesta SR Bratislavy, zaslanie záverečného stanoviska

29.1.2016
Územný generel dopravy hl. mesta SR Bratislavy, zaslanie záverečného stanoviska viac >>

Upovedomenie o začatí konania o výrube 61 ks drevín - Ministerstvo obrany SR

29.1.2016
Upovedomenie o začatí konania o výrube 61 ks drevín - Ministerstvo obrany SR viac >>

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ..
Copyright © 2008 Mestská čast Bratislava - Vajnory.
Stránku vyrobil Tender Advertising, s.r.o., projekt je financovaný EU www.sacr.sk