Mestská časť Bratislava-Vajnory

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu - Silvia Sula

02.12.2015
Oznámenie o zrušení trvalého pobytu - Silvia Sula viac >>

Upovedomenie o začatí konania o vydanie súhlasu na výrub 1 ks dreviny druhu borovica 2 ks druhu smrek, rastúcich na pozemku parcely č. 1203/1 registra “C“.

02.12.2015
Upovedomenie o začatí správneho konania vo veci podania žiadosti Ing. Silvii Mahútovej s.r.o., o vydanie súhlasu na výrub 1 ks dreviny druhu borovica 2 ks druhu smrek, rastúcich na pozemku viac >>

Zverejnenie návrhu všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa vyhradzujú miesta a ustanovujú podmienky na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane na území mestskej časti Bratislava-Vajnory

01.12.2015
viac >>

Návrh plánu kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra MČ BA - Vajnory na I. polrok 2016

01.12.2015
Návrh plánu kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra MČ BA - Vajnory na I. polrok 2016 viac >>

Zverejnenenie Návrhu všeobecne záväzného nariadenia o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území Mestskej časti Bratislava - Vajnory na pripomienkovanie

01.12.2015
Mestská časť Bratislava-Vajnory predkladá na pripomienkovanie Návrh všeobecne záväzného nariadenia o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území Mestskej časti Bratislava - Vajnory. Dňom viac >>

Návrh rozpočtu Mestskej časti Bratislava-Vajnory na rok 2016 a prognózy na roky 2017 a 2018 - zverejnenie

01.12.2015
Návrh rozpočtu Mestskej časti Bratislava-Vajnory na rok 2016 a prognózy na roky 2017 a 2018 vyvesený na úradnej tabuli Mestskej časti Bratislava – Vajnory viac >>

Zverejnenie zámeru prenajať z dôvodu hodného osobitného zreteľa pozemok v správe Mestskej časti Bratislava-Vajnory, a to: - k.ú. Vajnory – prenájom pozemku parc. č. 609/3 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 790 m2 za 16,50 EUR/m2 pre spoločnosť TE

01.12.2015
Zverejnenie zámeru prenajať z dôvodu hodného osobitného zreteľa pozemok v správe Mestskej časti Bratislava-Vajnory, a to: - k.ú. Vajnory – prenájom pozemku parc. č. 609/3 - zastavané plochy viac >>

Zverejnenie zámeru prenajať z dôvodu hodného osobitného zreteľa pozemok v správe Mestskej časti Bratislava-Vajnory, a to: - k. ú. Vajnory – nájom pozemku parc. č. 2668/9 ostatné plochy a parc. č. 2668/16 zastavané plochy a nádvoria v celkovej vým

01.12.2015
Zverejnenie zámeru prenajať z dôvodu hodného osobitného zreteľa pozemok v správe Mestskej časti Bratislava-Vajnory, a to: - k. ú. Vajnory – nájom pozemku parc. č. 2668/9 viac >>

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ..
Copyright © 2008 Mestská čast Bratislava - Vajnory.
Stránku vyrobil Tender Advertising, s.r.o., projekt je financovaný EU www.sacr.sk