Mestská časť Bratislava-Vajnory

Zverejnenie zámeru prenajať z dôvodu hodného osobitného zreteľa časť nehnuteľnosti v Mestskej časti Bratislava-Vajnory, a to: - nebytový priestor o výmere 23,76 m2 v budove so súpisným číslom 10438, zapísanej na liste vlastníctva č. 1667 vedenom

01.12.2015
Zverejnenie zámeru prenajať z dôvodu hodného osobitného zreteľa časť nehnuteľnosti v Mestskej časti Bratislava-Vajnory, a to: - nebytový priestor o výmere 23,76 m2 v budove viac >>

Zverejnenie zámeru prenajať z dôvodu hodného osobitného zreteľa pozemok v správe Mestskej časti Bratislava-Vajnory, a to: - k. ú. Vajnory – predĺženie nájmu pozemkov parc. č. 2899/3 – záhrady vo výmere 181 m2 a parc. č. 2899/16 – zastavané plochy a ná

01.12.2015
Zverejnenie zámeru prenajať z dôvodu hodného osobitného zreteľa pozemok v správe Mestskej časti Bratislava-Vajnory, a to: - k. ú. Vajnory – predĺženie nájmu pozemkov parc. č. 2899/3 – viac >>

Upovedomenie o začatí správneho konania vo veci podania žiadosti Ing. Silvii Mahútovej s.r.o., bytom Tomanova 103, 831 07 Bratislava o vydanie súhlasu na výrub 1 ks dreviny druhu borovica 2 ks druhu smrek, rastúcich na pozemku parcely č. 1203/1 registra

01.12.2015
Upovedomenie o začatí správneho konania vo veci podania žiadosti Ing. Silvii Mahútovej s.r.o., bytom Tomanova 103, 831 07 Bratislava o vydanie súhlasu na výrub 1 ks dreviny druhu borovica 2 viac >>

Upovedomenie o začatí správneho konania vo veci podania žiadosti spoločnosti Porta Dúbravka s.r.o., so sídlom Nad jazierkom 13, 831 07 Bratislava o vydanie súhlasu na výrub 1 ks dreviny druhu orech kráľovský /Juglans regia/, rastúci na pozemku parcely č.

30.11.2015
Upovedomenie o začatí správneho konania vo veci podania žiadosti spoločnosti Porta Dúbravka s.r.o., so sídlom Nad jazierkom 13, 831 07 Bratislava o vydanie súhlasu na výrub 1 ks dreviny druhu viac >>

Upozornenie v prípade zistenia výskytu uhynutých zvierat ( napr. mačka, pes, potkan, holuby...) alebo výskytu túlavých zvierat (mačka, pes)

23.11.2015
Upozorňujeme občanov mestskej časti Bratislava – Vajnory, že v prípade zistenia miesta výskytu uhynutých zvierat ( napr. mačka, pes, potkan, holuby...) alebo výskytu túlavých zvierat (mačka, pes) na území Mestskej časti viac >>

Oznámenie o doručení písomnosti - Patrik Rožár

23.11.2015
Oznámenie o doručení písomnosti - Patrik Rožár viac >>

Oznámenie o začatí konania o dodatočnom povolení stavby - "Sklad náradia Tomanova ul." Bratislava

13.11.2015
Oznámenie o začatí konania o dodatočnom povolení stavby - "Sklad náradia Tomanova ul." Bratislava viac >>

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Materskej školy, Heyrovského 4 Bratislava (elekované pracovisko Malokarpatské námestie 6, Bratislava-Lamač s nástupom od 14.12.2015

12.11.2015
Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Materskej školy, Heyrovského 4 Bratislava (elekované pracovisko Malokarpatské námestie 6, Bratislava-Lamač s nástupom od 14.12.2015 viac >>

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ..
Copyright © 2008 Mestská čast Bratislava - Vajnory.
Stránku vyrobil Tender Advertising, s.r.o., projekt je financovaný EU www.sacr.sk