Mestská časť Bratislava-Vajnory

Upovedomenie o začatí konania vo veci podania žiadosti Tibora Plučinského, bytom Školská 23, 931 01 Šamorín o vydanie súhlasu na výrub 1 ks dreviny druhu topoľ, rastúci na pozemku parcely č. 2045/8

29.10.2015
Upovedomenie o začatí konania vo veci podania žiadosti Tibora Plučinského, bytom Školská 23, 931 01 Šamorín o vydanie súhlasu na výrub 1 ks dreviny druhu topoľ, rastúci na pozemku viac >>

Oznámenie o doručení písomnosti - Juraj Gašparovič a Soczyna Jacek Wojciech

29.10.2015
Oznámenie o doručení písomnosti - Juraj Gašparovič a Soczyna Jacek Wojciech viac >>

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu - Juraj Patócs

23.10.2015
Oznámenie o zrušení trvalého pobytu - Juraj Patócs viac >>

"Územný generel dopravy hl. mesta SR Bratislavy - zaslanie správy o hodnotení strategického dokumentu a návrh strategického dokumentu"

21.10.2015
"Územný generel dopravy hl. mesta SR Bratislavy - zaslanie správy o hodnotení strategického dokumentu a návrh strategického dokumentu" viac >>

Oznámenie o doruč písomnosti-Marek Strnád

06.10.2015
Oznámenie o doruč písomnosti-Marek Strnád viac >>

Rozhodnutie o umiestnení stavby „rodinný dom, spevnené plochy, prípojky inžinierskych sietí“ Bratislava–Vajnory

05.10.2015
Rozhodnutie o umiestnení stavby „rodinný dom, spevnené plochy, prípojky inžinierskych sietí“ Bratislava–Vajnory viac >>

Zverejnenie zámeru prenajať z dôvodu hodného osobitného zreteľa pozemok v správe Mestskej časti Bratislava-Vajnory, a to: - k.ú. Vajnory – nájom pozemkov p.č. 4149/3, p.č.4121/2, p.č.5522, p.č.5523, p.č.5524, p.č.5525, p.č.5526, p.č.5527, p.č.421

29.9.2015
Zverejnenie zámeru prenajať z dôvodu hodného osobitného zreteľa pozemok v správe Mestskej časti Bratislava-Vajnory, a to: - k.ú. Vajnory – nájom pozemkov p.č. 4149/3, p.č.4121/2, viac >>

Návrh všeobecne záväzného nariadenia o podmienkach poskytovania sociálnych služieb Mestskou časťou Bratislava – Vajnory (pripomienkovanie verejnosti)

29.9.2015
Mestská časť Bratislava-Vajnory predkladá na pripomienkovanie návrh všeobecne záväzného nariadenia o podmienkach poskytovania sociálnych služieb Mestskou časťou Bratislava – Vajnory . Dňom vyvesenia návrhov, t.j. dňom 29. 09. 2015, viac >>

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ..
Copyright © 2008 Mestská čast Bratislava - Vajnory.
Stránku vyrobil Tender Advertising, s.r.o., projekt je financovaný EU www.sacr.sk