Mestská časť Bratislava-Vajnory

návrh všeobecne záväzného nariadenia o podmienkach evidovania a držania psov na území mestskej časti Bratislava-Vajnory - na pripomienkovanie verejnosti

29.9.2015
Mestská časť Bratislava-Vajnory predkladá na pripomienkovanie návrh všeobecne záväzného nariadenia o podmienkach evidovania a držania psov na území mestskej časti Bratislava-Vajnory . Dňom vyvesenia návrhov, t.j. dňom 29. viac >>

N á v r h Všeobecne záväzného nariadenia Mestskej časti Bratislava - Vajnory o poskytovaní finančných dotácií z rozpočtu Mestskej časti Bratislava-Vajnory

29.9.2015
N á v r h Všeobecne záväzného nariadenia Mestskej časti Bratislava - Vajnory o poskytovaní finančných dotácií z rozpočtu Mestskej časti Bratislava-Vajnory - na pripomienkovanie verejnosti viac >>

Zvrejnenie zámeru prenajať z dôvodu hodného osobitného zreteľa časť nebytových priestorov budovy so súpisným číslom 10119 nachádzajúcich sa na ulici Alviano č. 6

29.9.2015
Mestská časť Bratislava-Vajnory v súlade s § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje svoj zámer prenajať z dôvodu hodného viac >>

Zverejnenie zámeru prenajať z dôvodu hodného osobitného zreteľa pozemky v správe Mestskej časti Bratislava-Vajnory (viacerí nájomcovia)

29.9.2015
Mestská časť Bratislava-Vajnory v súlade s § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje svoj zámer prenajať z dôvodu hodného viac >>

Zverejnenie zámeru prenajať z dôvodu hodného osobitného zreteľa pozemok v správe Mestskej časti Bratislava-Vajnory, k. ú. Vajnory a to: - časť pozemku parc. č. 673/2 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 35 m2 pre spoločnosť Prešík s.r.o., Pri ml

29.9.2015
Zverejnenie zámeru prenajať z dôvodu hodného osobitného zreteľa pozemok v správe Mestskej časti Bratislava-Vajnory, k. ú. Vajnory a to: - časť pozemku parc. č. 673/2 – zastavané viac >>

Upovedomenie o začatí správneho konania vo veci podania žiadosti o vydanie súhlasu na výrub dreviny druhu topoľ osikový (Populus tremula L.), rastúci na pozemku registra C-KN s parc. č. 5803/1 v katastrálnom území Vinohrady, mestská časť Nové Mesto na Vi

29.9.2015
Upovedomenie o začatí správneho konania vo veci podania žiadosti o vydanie súhlasu na výrub dreviny druhu topoľ osikový (Populus tremula L.), rastúci na pozemku registra C-KN s parc. č. 5803/1 viac >>

Verejná vyhláška - S t a v e b n é p o v o l e n i e na stavbu „Malopodlažná bytová zástavba- SO 03 vonkajšie spevnené plochy a chodník a SO 04 účelová prístupová komunikácia“ na pozemku registra „C“ parc. č. 1813/73, 1813/72, 2733/1, k.ú., Vajnory

21.9.2015
Verejná vyhláška - S t a v e b n é p o v o l e n i e na stavbu „Malopodlažná bytová zástavba- SO 03 vonkajšie viac >>

Verejná vyhláška - Stavebné povolenie na stavbu

21.9.2015
Verejná vyhláška - Stavebné povolenie na stavbu "3 radové rodinné domy na p.č. 1813/73, 1813/72, prípojky vodovodu, kanalizácie, revízne a vodovodné šachty, prípojky verejného osvetlenia, prípojka NN, káblový rozvod, oplotenie viac >>

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ..
Copyright © 2008 Mestská čast Bratislava - Vajnory.
Stránku vyrobil Tender Advertising, s.r.o., projekt je financovaný EU www.sacr.sk