Mestská časť Bratislava-Vajnory

Zverejnenie zámeru previesť z dôvodu hodného osobitného zreteľa pozemok registra „C“ parc. č. 2824/13 o výmere 14 m2, LV č. 5389 Národnej diaľničnej spoločnosti a.s., Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava

02.2.2016

Mestská časť Bratislava-Vajnory podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje svoj zámer previesť z dôvodu hodného osobitného zreteľa pozemok v správe Mestskej časti Bratislava-Vajnory, a to:

 

§  pozemok registra „C“ parc. č. 2824/13 o výmere 14 m2, LV č. 5389

 

Národnej diaľničnej spoločnosti  a.s., Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava, ako prípad hodný osobitného zreteľa, z dôvodu že účelom predaja je realizácia stavby diaľnice D4 Bratislava, Ivanka sever – Rača, za cenu 1180,20 EUR, (slovom jedentisíc stoosemdesiat eur, dvadsať centov). Cena je určená ako 1,2 násobok náhrady v peniazoch za ich vyvlastnenie v zmysle § 6 ods. 1 zákona č. 540/2008 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 669/2007 Z.z. o jednorázových mimoriadnych opatreniach v príprave niektorých stavieb diaľnic a ciest pre motorové vozidlá a doplnení zákona č.162/1995 Z.z. o katastri nehnuteľnosti v znení neskorších predpisov. Cena nehnutelnosti bola stanovená na základe znaleckého posudku, ktorý vypracoval ÚEOS Komercia a.s., znalec z odboru stavebníctva, odvetvie odhad hodnoty nehnuteľnosti, a je prílohou tejto žiadosti o súhlas. Jednotková hodnota pozemku bola stanovená vo výške 70,25 Eur/m2 a cena pozemku parc.č. 2824/13 o výmere 14 m2, LV č. 5389 stanovená na 938,5 EUR.

 

Prevod vyššie uvedeného pozemku bude predložený na schválenie Miestnemu zastupiteľstvu Mestskej časti Bratislava-Vajnory, ktorého zasadnutie sa bude konať  dňa 17.02.2016.

 

 

V Bratislave, 01.02.2016

 

The database query failed.The database query failed.The database query failed.
späť

Copyright © 2008 Mestská čast Bratislava - Vajnory.
Stránku vyrobil Tender Advertising, s.r.o., projekt je financovaný EU www.sacr.sk