Mestská časť Bratislava-Vajnory

Stavebné a územné konania (stavebný úrad), územné plánovanie

Oblasť

Tlačivo

Stavebné

Žiadosť o stavebné povolenie

Stavebné

Doklady potrebné na vydanie stavebného povolenia - podľa Zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov

Stavebné

Žiadosť o povolenie odstránenia stavby

Stavebné

Doklady potrebné na vydanie povolenia na odstránenie stavby - podľa Zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov

Stavebné

Žiadosť o zmenu stavby pred jej dokončením

Stavebné

Ohlásenie drobnej stavby

Stavebné

Ohlásenie stavebných úprav a udržiavacích prác

Stavebné

Žiadosť o povolenie na odstránenie drobnej stavby

Stavebné

Žiadosť o umiestnenie reklamného a informačného zariadenia


žiadosť o určenie súpisného a orientačného čísla

The database query failed.The database query failed.The database query failed.
späť

Copyright © 2008 Mestská čast Bratislava - Vajnory.
Stránku vyrobil Tender Advertising, s.r.o., projekt je financovaný EU www.sacr.sk