VZN číslo 8/2011 zo dňa 28.9.2011

Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Vajnory č.  8/2011 zo dňa 28. septembra 2011 o výške a spôsobe platby príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je mestská časť Bratislava- Vajnory
 

VZN číslo 7/2011 zo dňa 28.9.2011

Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Vajnory č.  7/2011 zo dňa 28. septembra 2011o určení spoločného školského obvodu mestskej časti Bratislava – Vajnory a obce Chorvátsky Grob                         

VZN číslo 6/2011 zo dňa 28.6.2011

o prijímaní detí do materskej škôlky a plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole

VZN číslo 5/2011 zo dňa 27.4.2011

o určení výšky dotácie na mzdové a prevádzkové náklady na dieťa materskej školy, školského klubu detí a školskej jedálne v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava - Vajnory

VZN číslo 4/2011 zo dňa 27.4.2011

o podmienkach prijímania detí do ZŠ s MŠ K. Brúderovej

VZN číslo 1/2010 zo dňa 18.3.2010

o výške a spôsobe platby príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách, školských kluboch detí a zariadeniach školského stravovania, ktoré sú v zriaďovateľskej pôsobnosti Mestskej časti Bratislava-Vajnory

VZN číslo 9/2009 zo dňa 17.12.2009

o určení výšky dotácie na mzdové a prevádzkové náklady na dieťa materskej školy, školského klubu detí a školskej jedálne v zriaďovateľskej pôsobnosti MČ Bratislava - Vajnory

VZN číslo 8/2009 zo dňa 17.12.2009

o určení spoločného školského obvodu MČ Ba - vajnory a obce Chorvátsky rob a o prijímaní na výchovu a vzdelávanie v školách v zriaďovateľskej pôsobnosti MČ Ba - Vajnory a o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základných školách

VZN číslo 7/2009 zo dňa 17.09.2009

VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umelec. školy, poslucháča jazyk. školy, dieťa mater. školy a dieťa škol. zariadenia v MČ Ba - Vajnory

VZN číslo 1/2009 zo dňa 19.03.2009

ktorým sa mení a dopĺňa VZN č.4/2008 zo dňa 19.8.2008 o výške a spôsobe platby príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti MČ BA - Vajnory