VZN a uznesenia Miestneho zastupiteľstva

VZN číslo 2/2009 zo dňa 19.03.2009

ktorým sa mení a dopĺňa VZN č.4/2007 zo dňa 08.11.2007 o určení pravidiel a času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území MČ BA - Vajnory

Podnikanie zrušené
VZN číslo 1/2009 zo dňa 19.03.2009

ktorým sa mení a dopĺňa VZN č.4/2008 zo dňa 19.8.2008 o výške a spôsobe platby príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti MČ BA - Vajnory

Školstvo zrušené
VZN číslo 9/2008 zo dňa 16.12.2008

o dani za užívanie verejného priestranstva

Stavebný úrad a územné plánovanie zrušené