Starosta

Main profile

Telefón: 
0850 242 524
Oddelenie: 
Sekcia: 

Curriculum vitae

Zvolený do funkcie v komunálnych voľbách v decembri 2006. Znovu zvolený do funkcie v komunálnych voľbách v novembri 2010. 

Opätovne zvolený do funkcie v novembri 2014 hlasmi 1553 voličov ( 73,71%).

Kontakt:

Miestny úrad Bratislava-Vajnory,
Roľnícka 109, I. poschodie, č. dverí 204
831 07 Bratislava

Sekretariát starostu:

tel.: 0850 242 524
e-mail: starosta@vajnory.sk

Životopis:

Dátum narodenia, miesto: 17.10.1969, Bratislava
Rodinný stav, deti: ženatý, 3 deti
Adresa: Pri mlyne 30, 831 06 Bratislava
Národnosť: slovenská

Vzdelanie:

Slovenská technická univerzita - Stavebná fakulta, odbor Geodézia a kartografia, odvetvie kataster nehnuteľností a pozemkové úpravy

Ďalšie odborné vzdelanie:

  • autorizovaný geodet a kartograf (odborná skúška v r. 1997)
  • projektant pozemkových úprav (odborná skúška v r. 2004)

Profesná kariéra:

Roky Funkcia
1992 - 1993 Katastrálny úrad Bratislava, Správa katastra, odbor mapovanie
1993 - 1995 Správa katastra Bratislava mesto - technické oddelenie
Febr. 1995 Úrad geodézie, kartografie a katastra - ústredný orgán štátnej správy, Katastrálny referát vektorovej katastrálnej mapy
1995 - 2006

súkromný podnikateľ - geodet a kartograf

  • vyhotovovanie všetkých druhov geodetických prác
  • spracovanie 3 (ROEP-ov) - registrov obnovenej evidencie pôdy - usporiadanie pozemkového vlastníctva
2004 - 2006
  • predseda správnej rady Slovenského pozemkového fondu
  • iniciátor zámeru podpory usporiadania pozemkového vlastníctva na celom území SR z prostriedkov SPF a zástanca ochrany práv nezistených vlastníkov v správe SPF.
2006/12 starosta Mestskej časti Bratislava - Vajnory
2010/12 starosta Mestskej časti Bratislava - Vajnory (Kandidát SDKU - DS)
2014/11 starosta Mestskej časti Bratislava - Vajnory (NEKA)

 

Používateľský blog

Bratislava by mala byť samostatným krajom s vlastnou kapitolou v štátnom rozpočte

Bratislava by mala byť samostatným krajom s vlastnou kapitolou v štátnom rozpočte

11. 11. 2015
S týmto tvrdením by súhlasili všetky samosprávy aj občania Slovenska - slovenské samosprávy potrebujú viac peňazí aspoň tak ako majú české. V roku 2004 sa urobili dočasné opatrenia na financovanie samospráv po fiškálnej decentralizácii platnej od 1.1.2005. Tieto dočasné opatrenia trvajú...