Od 1.1.2018 je v platnosti nový sadzobník správnych poplatkov vyberaných MČ Bratislava-Vajnory podľa zákona č. 145/1995 v znení neskorších predpisov