Oznámenie o strategickom dokumente: “Zmeny a doplnky č. 1 Územného plánu regiónu – Bratislavský samosprávny kraj“

Dátum vydania: 
pondelok, 24. apríl 2017

Informácia pre verejnosť:

Obstarávateľ strategického dokumentu, Bratislavský samosprávny kraj, Sabinovská 16, P.O.BOX 103, 82005, Bratislava doručil Okresnému úradu Bratislava, Odboru starostlivosti o životné prostredie , oddeleniu ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja, oznámenie o zmene strategického dokumentu : “Zmeny a doplnky č. 1 Územného plánu regiónu – Bratislavský samosprávny kraj“ s vyznačením navrhovanej zmeny na webovom sídle Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky: http://www.envioportal.sk/sk/eia/detail/zmeny-doplnky-c-1-uzemneho-planu-regionu-bratislavsky-samospravny-kraj.

Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko do 15. dní odo dňa , keď bolo oznámenie zverejnené dotknutou obcou na adresu:

Okresný úrad Bratislava,

Odboru starostlivosti o životné prostredie ,

oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia,

Tomášikova 46, 83205, Bratislava