Oznámenie o začatí správneho konania verejnou vyhláškou vo veci vydania povolenia na výrub 26 ks drevín a 270 m2 krov cestnej zelene