Rozhodnutie ohľadom strategického dokumentu: "Územný plán zóny TECHNOLOGICKÝ PARK CEPIT BRATISLAVA - VAJNORY"

Dátum vydania: 
piatok, 5. máj 2017

Rozhodnutie Okresného úradu Bratislava, odboru starostlivosti o životné prostredie, oddelenia ochrany a vybraných zložiek životného prostredia, Tomášikova 46, 83205, Bratislava ohľadom strategického dokumentu: "Územný plán zóny TECHNOLOGICKÝ PARK CEPIT BRATISLAVA - VAJNORY" , že sa strategický dokument bude posudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.