Upovedomenie o začatí konania o vydanie súhlasu na výrub drevín 1 ks dreviny pod č. OS-ŽP/914/2017/HRC, žiadateľ: Ľubor Čunderlík