Upovedomenie o začatí konania o vydanie súhlasu na výrub drevín 3 ks drevín pod č. OS-ŽP/722/2017/HRC, žiadateľ: spol. D DEVELOPMENT, a.s.

Dátum vydania: 
pondelok, 31. júl 2017

Upovedomenie o začatí konania o vydanie súhlasu na výrub drevín 3 ks drevín pod č. OS-ŽP/722/2017/HRC, žiadateľ: spol. D DEVELOPMENT, a.s.