Upovedomenie o začatí konania o vydanie súhlasu na výrub drevín 3 ks stromov a 10 m2 krovín pod č. OS-ŽP/876/2017/HRC, žiadateľ: MČ BA-Nové Mesto