Upovedomenie o začatí konania o vydanie súhlasu na výrub drevín pod č. OS-ŽP/1020/2017/HRC, žiadateľ: Zdenko Pavlas