Upovedomenie o začatí konania o vydanie súhlasu na výrub drevín pod č. OS-ŽP/107/2018/HRC, žiadateľ: mestská časť Bratislava-Nové Mesto

Dátum vydania: 
štvrtok, 18. január 2018

Upovedomenie o začatí konania o vydanie súhlasu na výrub drevín pod č. OS-ŽP/107/2018/HRC, žiadateľ: mestská časť Bratislava-Nové Mesto