Upovedomenie o začatí konania o vydanie súhlasu na výrub dreviny pod č. OS-ŽP/213/2018/HRC, žiadateľ: mestská časť Bratislava-Nové Mesto

Dátum vydania: 
streda, 7. február 2018