Upovedomenie o začatí konania o vydanie súhlasu na výrub dreviny pod č. OS-ŽP/344/2018/HRC, žiadateľ: ZŠ K. Brúderovej