Upovedomenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub 2 ks drevín na základe žiadosti Mestskej časti Bratislava-Rača v prílohe