Upovedomenie o začatí správneho konania o vydanie súhlasu na výrub 1 ks stromu pod č. OS-ŽP/960/2018/HRC, žiadateľ: fyzická osoba