Upovedomenie o začatí správneho konania o vydanie súhlasu na výrub 2 ks stromov pod č. OS-ŽP/592/2018/HRC, žiadateľ: Mestská časť Bratislava-Nové Mesto