Upovedomenie o začatí správneho konania o vydanie súhlasu na výrub 2 ks stromov pod č. OS-ŽP/971/2018/HRC, žiadateľ: ŽSR Bratislava