Upovedomenie o začatí správneho konania o vydanie súhlasu na výrub 2 ks stromov pod č. OS-ŽP/999/2018/HRC, žiadateľ: právnická osoba